TARSUS’TA, YAZ KUR’AN  KURSLARI BAŞLADI
Yazar: abdullah - 4 Temmuz 2022 Pazartesi

TARSUS’TA, YAZ KUR’AN KURSLARI BAŞLADI

KUR'AN KURSLARI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğın­ca "Hay­di Koş Gel, Ca­mi­ler Se­nin­le Gü­zel" şia­rıy­la açı­lan ve her yıl bin­ler­ce ço­cu­ğun ve gen­cin Kur’anı Ke­rim ve di­ni bil­gi­le­ri öğ­ren­di­ği Yaz Kur’an Kurs­la­rı, Tar­sus Bu­ha­ra­lı Ab­dul­lah Efen­di Ca­mi­i'nde de dü­zen­le­nen prog­ram­la baş­la­dı. Müf­tü Ali Can, prog­ra­mın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, ca­mi­le­rin bu yıl­da ço­cuk­la­rı­mız için din eği­ti­mi yu­va­sı­na dö­nü­şe­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Ha­yır­lı ne­sil­ler ye­tiş­tir­me­mi­ze kat­kı sağ­la­ya­cak, gö­zü­mü­zün nu­ru ev­lat­la­rı­mı­zı Kur’an’la ve Pey­gam­ber Efen­di­miz ’in ör­nek ha­ya­tıy­la bu­luş­tu­ra­cak bir za­man di­li­mi da­ha baş­lı­yo­ruz. 28 Ağus­tos’a ka­dar de­vam ede­cek bu kurs­lar­da ço­cuk­la­rı­mız, Yü­ce Rab­bi­mi­zi da­ha iyi ta­nı­ya­cak­lar. İma­nı ve İs­lam’ı ter­te­miz kalp­le­ri­ne nak­şe­de­cek­ler. Kur’anı Ke­rim­le ve Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin ör­nek ha­ya­tıy­la da­ha ya­kın­dan ta­nı­şa­cak­la­r” de­di. Yaz Kur’an Kurslarına katılacak olan çocukların bu yılda kitaplarla dost olmayı, okumanın değerini ve ilmin önemini hissedeceklerinin altını çizen Müftü Can “Tarsus genelindeki bütün camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda yaz kursları düzenliyoruz. Bu vesileyle yaz Kur’an kurslarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kurslarda görev alan bütün hocalarımıza başarılar diliyorum. Yaz kurslarımız çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi, İslami bilgi ve görgü kurallarını öğrenmeleri, ibadet alışkanlığı kazanmaları, camiyi, cemaati ve Kur’an kurslarımızı tanımaları ve buralardaki o manevi havayı kişiliklerine yansıtmaları bakımından son derece önemli bir fırsattır. Bütün velilerimizi bu fırsattan en güzel bir şekilde yararlanmaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.