TADER GENEL BAŞKANI ÖZSU, MİLLETVEKİLLERİ ŞİMŞEK VE  KILAVUZ’U ZİYARET ETTİ
Yazar: abdullah - 4 Temmuz 2022 Pazartesi

TADER GENEL BAŞKANI ÖZSU, MİLLETVEKİLLERİ ŞİMŞEK VE KILAVUZ’U ZİYARET ETTİ

ÖZSU'DAN MİLLETVEKİLLERİMİZE ZİYARET

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) An­ka­ra Tar­sus­lu­lar Der­ne­ği(TA­DER)Ge­nel Baş­ka­nı Se­mih Öz­su, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri Ba­ki Şim­şek ve Ol­cay Kı­la­vuz’u zi­ya­ret ede­rek, Tar­sus üze­ri­ne soh­bet et­ti. Se­mih Öz­su, TBMM’de ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­ret­te, Tar­sus’un ge­liş­me­si­ne kat­kı su­na­cak her pro­je­de bir­lik için­de ha­re­ket edil­me­si, güç­lü bir Tar­sus lo­bi­si oluş­tu­rul­ma­sı ve bu­nun için de ay­rım yap­mak­sı­zın hep bir­lik­te çok ça­lı­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. MHP Mil­let­ve­kil­le­ri Şim­şek ve Kı­la­vuz da zi­ya­ret­ten do­la­yı TA­DER Ge­nel Baş­ka­nı Öz­su’ya te­şek­kür ede­rek, Tar­sus’un ta­nı­tı­mı nok­ta­sın­da üzer­le­ri­ne dü­şen ne var­sa yap­ma­ya ha­zır ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti­ler.