BAŞKAN SEÇER: “HAYAT PAHALILIĞI EMEKLİLERİ DAHA FAZLA ETKİLİYOR”
Yazar: abdullah - 2 Temmuz 2022 Cumartesi

BAŞKAN SEÇER: “HAYAT PAHALILIĞI EMEKLİLERİ DAHA FAZLA ETKİLİYOR”

EMEKLİLER GÜNÜ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, ‘E­mek­li­ler Haf­ta­sı’ do­la­yı­sıy­la, Tüm İş­çi Emek­li­le­ri Dul ve Ye­tim­le­ri Der­ne­ği Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Meh­met Bü­lent Gö­ze­ner ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri­ni ma­kam­da ağır­la­dı. Baş­kan Se­çer,  Tar­sus’ta ve Mer­sin mer­kez­de yer alan Emek­li Evi hak­kın­da bil­gi ve­rir­ken, To­ros­lar’da ya­pı­mı bi­ten Top­lum Mer­ke­zi’nin içe­ri­sin­de de Emek­li Evi ol­du­ğun­dan bah­set­ti. Se­çer, “O­nu da ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz. Her il­çe­miz­de ol­sun is­ti­yo­ru­z” de­di. “Ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı emek­li­le­ri 2 kat da­ha faz­la et­ki­li­yo­r” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, emek­li­ler için hem mer­ke­zi hü­kü­me­tin hem de ye­rel yö­ne­tim­le­rin üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “Tür­ki­ye’de 16 mil­yon emek­li var. Mer­sin’de de 300 bin ci­va­rın­da emek­li­miz var. Hem mer­ke­zi hü­kü­met hem ye­rel yö­ne­tim­ler, üze­ri­ne dü­şe­ni yap­mak du­ru­mun­da. Emek­li in­san­lar za­ten ha­ya­tın ba­ha­rın­da ül­ke­si­ne bir an­lam­da kat­kı sun­muş­lar. El­bet­te ki ça­lış­mış­lar, ge­çim­le­ri­ni sağ­la­mış­lar, ül­ke eko­no­mi­si­ne de kat­kı su­nu­yor bu in­san­lar. Do­la­yı­sıy­la emek­li­lik dö­nem­le­rin­de de la­yı­kıy­la ya­şat­mak ge­re­ki­yor. Bu da Tür­ki­ye’de mut­la­ka tüm de­mok­ra­tik top­lum­lar­da ol­du­ğu gi­bi, tüm sos­yal dev­let­ler­de ol­du­ğu gi­bi dev­le­tin gö­re­vi. Bu mer­ke­zi hü­kü­met­tir ya da ye­rel yö­ne­tim­ler­dir fark et­mi­yor. Bi­zim de ay­nı za­man­da ya­pa­ca­ğı­mız kat­kı­lar va­r” de­di. Son gün­ler­de ya­şa­nan ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı­nın emek­li­le­ri da­ha da faz­la et­ki­le­di­ğin­den söz eden Baş­kan Se­çer, “Son gün­ler­de­ki ha­yat pa­ha­lı­lı­ğı bü­tün top­lum ke­sim­le­ri­ni et­ki­li­yor, ama emek­li­le­ri 2 kat da­ha faz­la et­ki­li­yor. Emek­li ma­aş­la­rıy­la ya­şa­mı­nı ida­me et­tir­mek müm­kün de­ğil. Umut edi­yo­rum bu ay içe­ri­sin­de ba­zı dü­zen­le­me­ler ya­par dev­let. Uma­rım ye­ter­li mik­tar­da ma­aş açık­lar, bu müj­de­yi ve­rir­ler ” di­ye ko­nuş­tu. “Her il­çe­miz­de Emek­li Evi ol­sun is­ti­yo­ru­z” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak hem mer­kez­de hem de Tar­sus’ta ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı sür­dür­dük­le­rin­den söz eden Se­çer, “Tar­sus’ta da Emek­li Evi­miz var, Mer­sin mer­kez­de de var. Şu an­da To­ros­lar’da çok gü­zel bir Top­lum Mer­ke­zi in­şa et­tik, ya­pı­mı bit­ti. Onun içe­ri­sin­de de Emek­li Evi­miz var, onu da ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz. Her il­çe­miz­de ol­sun is­ti­yo­ruz. Emek­li yurt­taş­lar gel­sin, ora­da va­kit ge­çir­sin. Ba­zı kurs­lar dü­zen­li­yo­ruz, ba­zı et­kin­lik­ler dü­zen­li­yo­ruz. Me­se­la ko­ro­lar, bu­ra­da da kon­ser­le­ri­ne im­ka­nım ol­duk­ça git­me­ye ça­lı­şı­yo­rum. Tar­sus’ta da siz de böy­le bir fa­ali­yet içe­ri­sin­de ola­bi­lir­si­niz. As­lın­da ga­yet gü­zel ça­lış­ma­lar olu­yor. Pan­de­mi­den de emek­li­le­ri­miz çok et­ki­len­di. Özel­lik­le so­ka­ğa çık­ma ya­sa­ğı dö­ne­min­de­ki kı­sıt­la­ma­lar­dan çok et­ki­len­di­niz. Umut edi­yo­rum da­ha iyi ya­şam ko­şul­la­rı­nı dev­let ola­rak sağ­la­rı­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Gö­ze­ner: “E­mek­li­le­rin du­ru­mu kö­tü­” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin des­tek­le­riy­le git­tik­le­ri An­ka­ra’da­ki te­mas­lar hak­kın­da bil­gi ve­ren Tüm İş­çi Emek­li­le­ri Dul ve Ye­tim­le­ri Der­ne­ği Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Meh­met Bü­lent Gö­ze­ner de ko­nuş­ma­sın­da, “A­ta­türk’ün 30 Ha­zi­ran 1927’de emek­li ol­du­ğu gün, Emek­li­ler Haf­ta­sı ola­rak kut­la­nı­yor. Bu yıl 95.’si. Dün An­ka­ra’day­dık. An­ka­ra’da Ata­türk’ün mo­zo­le­si­ne çe­lenk koy­du­k” de­di ve An­ka­ra’da ya­pı­lan top­lan­tı­nın de­tay­la­rı hak­kın­da ko­nuş­tu. Gö­ze­ner, “E­mek­li­le­rin du­ru­mu kö­tü, ya­ni iyi bir po­zis­yo­nu yok. Ha­liy­le her­kes ‘Yan­dım Al­lah’ di­yor. Dur ba­ka­lım so­nuç ne ola­cak. Bir şey­ler ve­re­ce­ğiz den­di ama­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.