CHP İLÇE BAŞKANI AV. OZAN VARAL: “BÜYÜK MÜCADELEYLE KURULAN CUMHURİYETİMİZİN GÖZYAŞI DÖKTÜĞÜ GÜNDÜR 2 TEMMUZ”
Yazar: abdullah - 2 Temmuz 2022 Cumartesi

CHP İLÇE BAŞKANI AV. OZAN VARAL: “BÜYÜK MÜCADELEYLE KURULAN CUMHURİYETİMİZİN GÖZYAŞI DÖKTÜĞÜ GÜNDÜR 2 TEMMUZ”

AV. OZAN VARAL

CUM­HU­Rİ­YET Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av.Ozan Va­ral, 2 Tem­muz 1993 gü­nü Si­vas’ta ya­şa­nan ve in­san­lık ta­ri­hi açı­sın­dan acı bir le­ke ola­rak ka­yıt­la­ra ge­çe­rek, 33 ay­dı­nın kat­le­dil­di­ği acı ola­yın yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la me­saj ya­yın­la­dı. Top­lum­da­ki ay­rış­ma­nın ve ku­tup­laş­tı­rı­cı po­li­ti­ka­la­rın na­sıl acı­la­ra ne­den ola­bi­le­ce­ği­nin 2 Tem­muz’da in­san­lık ta­ri­hi açı­sın­dan utanç ve­ri­ci bir şe­kil­de ya­zıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Baş­kan Ozan Va­ral, “Bü­yük mü­ca­de­ley­le ku­ru­lan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin göz­ya­şı dök­tü­ğü gün­dür 2 Tem­muz. O gün ana­lar ağ­la­dı, ba­ba­lar ağ­la­dı, kar­deş­ler eş­ler ço­cuk­lar ağ­la­dı. Du­yar­lı yü­rek­ler ağ­la­dı. Biz­ler bu ül­ke­nin ya­rın­la­rı­nın ay­dın­lık ol­ma­sı için Si­vas’ta, Ma­raş’ta, Ge­zi’de kı­sa­ca­sı ay­dın­lık ya­rın­lar için ve­ri­len her mü­ca­de­le için fi­dan­la­rın düş­tü­ğü hiç­bir ye­ri unut­ma­ya­ca­ğız, unut­tur­ma­ya­ca­ğız. Si­vas kat­li­amın­da yi­tir­di­ği­miz can­la­rı­mı­zı say­gı ve rah­met­le anı­yo­ru­m” de­di. (CHP TAR­SUS İL­ÇE)