DIRAHŞAN BULUT İLE MERSİN KÜLTÜR TARİHİNE YOLCULUK
Yazar: abdullah - 2 Temmuz 2022 Cumartesi

DIRAHŞAN BULUT İLE MERSİN KÜLTÜR TARİHİNE YOLCULUK

MERSİN KÜLTÜR TARİHİ

(Tar­sus Ko­or­di­nas­yo­n ) TV Ya­pım­cı­sı ve Kül­tür İn­sa­nı Dı­rah­şan Bu­lut, ge­li­ri­ni Mer­sin Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği’ne (ÇYDD) bı­rak­tı­ğı ‘Sa­nat Ha­yat­tır’ ki­ta­bı­nı son ola­rak Ana­mur­lu okur­la­rı için im­za­la­dı. Mer­sin’in ya­kın dö­nem kül­tür­sa­nat ha­ya­tı­nı göz­ler önü­ne se­ren ‘Sa­nat Ha­yat­tır’, ça­lış­ma­la­rıy­la Mer­sin’in kül­tür ha­zi­ne­si­ni zen­gin­leş­ti­ren Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür Ya­yın­la­rı’ndan çık­tı. İm­za gü­nü­ne Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ba­sın Ya­yın ve Halk­la İliş­ki­ler Da­ire­si Baş­ka­nı Bed­ret­tin Gün­deş de ka­tıl­dı.‘Sa­nat Ha­yat­tır’ ki­ta­bı­nın ilk ta­nı­tı­mı­nı 14 Ma­yıs 2022 ta­ri­hin­de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kon­gre Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Bu­lut, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Kül­tür Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ba­sı­lan ki­ta­bı­mız için bir­çok yer­de ta­nı­tım ve im­za gü­nü dü­zen­le­dik. So­nun­cu­su­nu da Ana­mur’da yap­tık. Bü­rok­ra­si­den, CHP il­çe yö­ne­ti­mi ve ka­dın kol­la­rın­dan, STK tem­sil­ci­le­ri ile ki­tap­se­ver­ler­den olu­şan ka­la­ba­lık bir top­lu­luk­la be­ra­ber­di­k” de­di. Dı­rah­şan Bu­lut açık­la­ma­sı­nın so­nun­da, “Kent­le­ri be­ze­yen gü­zel in­san­la­rın anı­la­rı­nı der­le­mek, on­la­rı ye­ni­den ha­tır­la­mak bü­yük bir ha­zi­ne ol­sa ge­rek. İş­te bu duy­gu­lar­la ka­le­me al­dı­ğım anı­la­rı­mın ge­li­ri­ni, Ana­do­lu’da bir ço­cu­ğum var di­ye­bil­mek için Mer­sin Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği’ne ba­ğış­lı­yo­rum. De­ğer­li der­nek yö­ne­ti­ci­le­ri­miz ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne te­şek­kür­le­ri borç bi­li­rim. Tüm Mer­sin­li­le­ri, be­nim­le bir­lik­te bu ta­nık­lı­ğı tut­ma­ya da­vet edi­yo­ru­m” de­di.