KARİYER MERKEZİ’NİN GENEL  MUHASEBE KURSU SÜRÜYOR
Yazar: abdullah - 2 Temmuz 2022 Cumartesi

KARİYER MERKEZİ’NİN GENEL MUHASEBE KURSU SÜRÜYOR

MUHASEBE KURSU

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi, ‘Ye­te­nek Dö­nü­şüm Pro­je­si’ kap­sa­mın­da ge­nel mu­ha­se­be ala­nın­da ye­ni­den kurs açı­yor. Ka­tıl­mak is­te­yen 56 ada­yın baş­vu­ru ve mü­la­kat sü­re­cin­den geç­ti­ği Ge­nel Mu­ha­se­be Kur­su için, 20 aday ka­tı­lım sağ­la­ma­ya hak ka­zan­dı. Kurs, 30 Ha­zi­ran’da Ma­li Mü­şa­vir­ler Oda­sı Bil­gi­sa­yar La­bo­ra­tu­va­rı’nda baş­la­dı. Ge­nel Mu­ha­se­be Kur­su Ma­li Mü­şa­vir­ler Oda­sı’nda ve­ri­le­cek Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi Mü­dü­rü Ser­kan Öza­da, Ge­nel Mu­ha­se­be ala­nın­da açı­la­cak olan kurs prog­ra­mın­da Mer­kez Halk Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Mer­sin Ser­best Mu­ha­se­be ve Ma­li Mü­şa­vir­ler Oda­sı ile iş bir­li­ği ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çiz­di. Ma­li Mü­şa­vir­ler Oda­sı’nın Bil­gi­sa­yar La­bo­ra­tu­va­rı’nda ger­çek­leş­ti­ri­le­cek eği­ti­min ön gö­rüş­me­si­ne 56 gen­cin ka­tıl­dı­ğı­nı, bu aday­lar­dan 20 gen­cin kur­sa ka­tı­lım sağ­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Öza­da, özel­lik­le açı­lan kurs­lar­da kur­sun ko­nu­su­na gö­re oda, bir­lik ve­ya si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile iş bir­lik­le­ri ya­pa­rak teo­rik ve iş dün­ya­sı­nın pra­tik uy­gu­la­ma­la­rı ko­nu­sun­da ça­lış­ma ya­pa­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. Her iş bir­li­ği pro­je­ye dö­nü­şü­yor Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi; 2021 Ka­sım dö­ne­min­de Mer­sin Ça­lış­ma ve İş Ku­ru­mu İl Mü­dür­lü­ğü ile “İŞ­KUR Por­ta­lı­nın Kul­la­nı­mı ve Hiz­met Nok­ta­sı­”,  Mer­sin İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile “Mes­le­ki Eği­tim Kurs­la­rı ve Or­tak Ka­ri­yer Et­kin­lik­le­ri Dü­zen­len­me­si­” ko­nu­la­rın­da im­za­la­dı­ğı iş bir­li­ği pro­to­kol­le­ri ile ku­rum­lar ara­sı iş bir­li­ği­ne yö­ne­lik pro­je­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­me­ye de­vam edi­yor. Pi­ya­sa­sı­nın ih­ti­yaç­la­rı­na yö­ne­lik kurs­lar açı­lı­yor Ka­ri­yer Mer­ke­zi özel­lik­le fir­ma­lar­la kur­du­ğu ile­ti­şim, açık iş ilan­la­rı, pi­ya­sa araş­tır­ma­la­rı gi­bi bir­çok ve­ri­yi in­ce­le­ye­rek iş­gü­cü pi­ya­sa­sın­da ih­ti­yaç du­yu­lan mes­lek­ler­de, genç­ler için mes­le­ki eği­tim kurs­la­rı açıl­ma­sı yö­nün­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Ger­çek­le­şen Kurs Prog­ram­la­rın­da genç­le­re yö­ne­lik; ku­rum­sal fir­ma­la­rın pro­fes­yo­nel yö­ne­ti­ci­le­ri ta­ra­fın­dan “CV Oluş­tur­ma, Mü­la­kat­ta Ba­şa­rı, Net­wor­k”  gi­bi eği­tim­ler ve­ri­lir­ken, kurs so­nun­da iş ara­ma da­nış­man­lı­ğı da su­nu­lu­yor.