MURAT KAYA: “TARİHTEN GELEN  ‘İL OLMA’ HAKKIMIZI İSTİYORUZ”
Yazar: abdullah - 1 Temmuz 2022 Cuma

MURAT KAYA: “TARİHTEN GELEN ‘İL OLMA’ HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

İL OLMA HAKKI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, Tar­sus’un alt­ya­pı, üst ya­pı­sı, eko­no­mi­si, sa­na­yi­si ve nü­fus yo­ğun­lu­ğu ile İL ol­ma­yı hak eden il­çe­le­rin ba­şın­da gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ta­rih­ten ge­len il ol­ma hak­kı­mı­zı so­nu­na ka­dar sa­vu­nu­yor ve is­ti­yo­ru­z” de­di. Mu­rat Ka­ya, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, 400 bin­le­re yak­la­şan nü­fu­suy­la İL ol­ma­ya aday il­çe­le­rin ba­şın­da gös­te­ri­len Tar­sus’un, Tür­ki­ye’de ilk İL ol­ma­sı ge­re­ken kent ol­du­ğu­nu söy­le­di. “Tar­sus hak et­ti­ği de­ğe­ri hak edip İL ol­ma­lı­dı­r” di­yen Bor­sa Baş­ka­nı Ka­ya “Tar­sus, coğ­ra­fi ko­nu­mu iti­ba­rı ile lo­jis­tik, ula­şım ve tran­sit ge­çi­şe uy­gun stra­te­jik ko­nu­mu, özel­lik­le Tar­sus Gı­da Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ile sa­na­yi­leş­me­ye at­tı­ğı te­mel ile cid­di bir di­na­mik ya­ka­la­mış du­rum­da­dır. Tar­sus’un bu­gün tek ba­şı­na ge­rek üre­tim, ge­rek nü­fus, ge­rek is­tih­dam ve eko­no­mi açı­sın­dan tüm pa­ra­met­re­ler ele alın­dı­ğın­da bir­çok İl’i de ge­ri­de bı­rak­tı­ğı gö­rü­yo­ru­z” ifa­de si­ni kul­lan­dı. Sa­na­yi ve eği­ti­min ya­nı sı­ra ta­ri­hi ve kül­tü­rü ile de Tar­sus’un ar­tık çok da­ha fark­lı bir ko­num­da ol­du­ğu­nu ve bir­çok il­ki ba­şar­dı­ğı­na vu­ru ya­pan Baş­kan Mu­rat Ka­ya “Tar­sus­lu­lar ola­rak ar­tık İL ol­mak is­ti­yo­ruz. Tar­sus bu­nu hak edi­yor. Tar­sus İL ol­ma­yı yıl­lar­dan be­ri hak edi­yor. TU­İK Ad­re­se Da­ya­lı Nü­fus Ka­yıt Sis­te­mi (ADNKS) so­nuç­la­rı­na gö­re de “İ­L” ola­cak 25 il­çe için­de en yük­sek nü­fus po­tan­si­ye­li­ne de, eko­no­mik ge­liş­miş­li­ğe de, stra­te­jik po­tan­si­ye­le de sa­hip Tar­sus, Tür­ki­ye’ de ‘İlk İL’ ol­ma­sı ge­re­ken kent. Bu­nun için­de cid­di bir güç bir­li­ği­ne ih­ti­yaç va­r” de­di. ‘Or­tak Pay­da Tar­sus’ te­ma­sı­nın iyi ak­ta­rıl­ma­sı­nı bir kez da­ha di­le ge­ti­ren Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya “Tar­sus’un İL ol­ma­sı nok­ta­sın­da or­tak fi­kir­de bu­luş­ma eği­li­mi­nin sür­dü­rül­me­si şu gün­ler­de da­ha da önem­li bir bo­yut ka­zan­dı. Bu­gün tüm bu ka­za­nım­la­rı­mı­zı bir ke­na­ra koy­ma­dan ay­nı sağ­du­yu ile ha­re­ke­te de­vam et­me­miz ge­re­ki­yor. Tar­sus ar­tık İL ol­mak is­ti­yor. Biz­ler­de ta­rih­ten ge­len İL ol­ma hak­kı­mı­zı is­ti­yo­ruz, Çün­kü Tar­sus bu­nu hak edi­yo­r” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.