ÖMER KURNAZ: “EMEKLİSİNİ  MUTLU ETMEYEN DEVLETLER,  GELECEĞE GÜVENLE BAKAMAZ”
Yazar: abdullah - 1 Temmuz 2022 Cuma

ÖMER KURNAZ: “EMEKLİSİNİ MUTLU ETMEYEN DEVLETLER, GELECEĞE GÜVENLE BAKAMAZ”

EMEKLİLER

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği ‘TÜ­ED) Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz, emek­li­si­ni mut­lu et­me­yen dev­let­le­rin ge­le­ce­ğe gü­ven­le ba­ka­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, emek­li ay­lık­la­rın­da mut­la­ka iyi­leş­tir­me­ler ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di. Ömer Kur­naz, 30 Ha­zi­ran Emek­li­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, emek­li­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı her plat­form­da gün­de­me ge­tir­dik­le­ri­ni, so­run­la­rın çö­zü­mü için mü­ca­de­le ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek “Sos­yal gü­ven­lik, emek­li­le­ri­mi­zin ve mil­le­tin en te­mel gü­ven­ce­si­dir. 30 Ha­zi­ran 1927 ta­ri­hin­de emek­li olan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­su Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün emek­li ve yaş­lı­la­ra yö­ne­lik ‘Bir mil­le­tin yaş­lı va­tan­da­şı­na ve emek­li­le­ri­ne kar­şı tu­tu­mu; o mil­le­tin ya­şa­ma kud­re­ti­nin en önem­li kıs­ta­sı­dır. Geç­miş­te çok güç­lüy­ken, tüm gü­cüy­le ça­lış­mış olan­la­ra kar­şı min­net his­si duy­ma­yan bir mil­le­tin, ge­le­ce­ğe gü­ven­le bak­ma­ğa hak­kı yok­tur’ sö­zü­nü çok de­ğer­li bu­lu­yo­ru­z” de­di. 2018 yı­lın­dan iti­ba­ren di­ni bay­ram­lar ön­ce­sin­de emek­li­le­re öde­nen 1.000 li­ra ik­ra­mi­ye ile kü­çük­baş kur­ban­lık alın­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ömer Kur­naz “Bu ra­ka­mın 2022 yı­lın­da hiç­bir de­ğe­ri kal­ma­mış­tır. Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği ola­rak emek­li­le­ri­mi­ze di­ni bay­ram­lar ön­ce­si öde­nen ik­ra­mi­ye­le­rin ‘as­ga­ri üc­ret’ se­vi­ye­si­ne yük­sel­til­me­si­ni ve ger­çek­çi bir ar­tış sis­te­mi­ne en­deks­len­me­si­ni ta­lep edi­yo­ruz. Ül­ke­mi­zin kal­kın­ma­sın­da ve ima­rın­da alın te­ri olan emek­li­le­ri­mi­ze hak et­ti­ği ay­lı­ğın öden­me­si, sos­yal dev­let ol­ma­mı­zın bir ge­re­ği ola­rak gö­rül­me­li­di­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.Emek­li ay­lık­la­rı­na ya­pı­lan yüz­de­li zam­la­rın, ay­lık­la­rı dü­şük ola­nın aley­hi­ne bir uy­gu­la­ma­ya dö­nüş­tü­ğü­nün al­tı­nı çi­zen Kur­naz “Sey­ya­nen zam­lar ya­pıl­ma­lı ve emek­li­le­re re­fah­tan pay ve­ril­me­li­dir. Ay­lık he­sap­la­ma sis­tem­le­ri, emek­li ay­lık­la­rın­da kü­çül­me­yi ge­tir­miş­tir. 2.500 TL emek­li ay­lı­ğı ile ge­çin­mek müm­kün mü? Yük­sek enf­las­yon, emek­li­le­ri­mi­zi gi­de­rek yok­sul­laş­tır­mak­ta­dır. As­ga­ri üc­ret ar­tı­şı ile bir­lik­te as­ga­ri emek­li ay­lık­la­rı da de­ğer­len­di­ril­me­li ve en az emek­li ay­lı­ğı as­ga­ri üc­re­te en­deks­len­me­li­dir. Emek­li­le­ri­mi­zin zo­run­lu har­ca­ma­la­rı­nı ya­pa­maz du­ru­ma gel­me­sin­den ders çı­ka­rıl­ma­lı ve emek­li ay­lık­la­rın­da mut­la­ka iyi­leş­tir­me­ler yap­ma­lı­dır. Bu­gün emek­li­si­ni mut­lu et­me­yen dev­let­ler ge­le­ce­ğe de gü­ven­le ba­ka­maz­lar. Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le tüm emek­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın emek­li­lik ha­yat­la­rı­nı sağ­lık ve hu­zur içe­ri­sin­de sür­dür­me­le­ri­ni te­men­ni eder, 30 Ha­zi­ran Emek­li­ler Gü­nü’nü kut­lu­yo­ru­m” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.