BÜYÜKŞEHİR’İN, YÖRÜKLERE HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR
Yazar: abdullah - 1 Temmuz 2022 Cuma

BÜYÜKŞEHİR’İN, YÖRÜKLERE HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR

YÖRÜKLERE HİZMET

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, sorumluluk alanındaki her noktada toplumun değişik kesimlerine yönelik hizmetleri devam ediyor. Hayvancılıkla uğraşan Yörükler’in havaların ısınmasıyla birlikte Toroslar’ın zirvelerindeki meralara rahatlıkla çıkabilmeleri için geçtiğimiz haftalarda kardan kapanan yolları iş makinaları vasıtasıyla açan Büyükşehir Belediyesi, Yörük ailelere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Zorlu doğa şartlarına rağmen Çamlıyayla’nın yüksek kesimlerindeki meralarda yaz aylarını geçiren Yörük ailelerine, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hijyen kolisi, içi şeker dolu su matarası, pazar çantası, çocuklar için oyuncak, kadınların mutfak işlerinde kullanılabilecekleri önlük ve şapkanın yanı sıra Türk bayrağı dağıtıldı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­si ve İmar A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ali Uyan ile di­ğer be­le­di­ye gö­rev­li­le­ri­nin ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret­ler kap­sa­mın­da, Çam­lı­yay­la’nın yük­sek­le­rin­de bu­lu­nan Bük­lü­bo­yun, Ko­yu­neş­me­si, Sa­yın­di­bi, Eğ­ri­göl, Gö­ge­re, Ka­ra­taş, Ya­zı­göl ve da­ha pek çok nok­ta­da bu­lu­nan Yö­rük ai­le­le­ri tek tek zi­ya­ret edi­le­rek, tes­li­mat­lar ger­çek­leş­ti­ril­di. Çam­lı­yay­la Me­ra Bir­li­ği Baş­ka­nı Sa­lim Ca­na­tan’ı zi­ya­ret eden İmar A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ali Uyan, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın se­lam­la­rıy­la siz Yö­rük kar­deş­le­ri­mi­zi, va­tan­daş­la­rı­mı­zı zi­ya­ret edi­yo­ruz. Aşa­ğı­dan baş­la­dık, bu­ra­ya ka­dar gel­dik. Siz­le­re Va­hap Se­çer Baş­ka­nı­mı­zın se­lam­la­rı­nı ge­tir­di­k” de­di. Çam­lı­yay­la Me­ra Bir­li­ği Baş­ka­nı Sa­lim Ca­na­tan ise ta­lep­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sın­dan do­la­yı mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­ye­rek, “Biz­de Va­hap Baş­ka­nı­ma bu­ra­dan siz­le­rin ara­cı­lı­ğıy­la çok çok se­lam söy­lü­yo­ruz. Ken­di­le­rin­den Al­lah ra­zı ol­sun. Alo de­di­ği­miz­de ya­nı­mız­da; yol­la­rı­mız açıl­dı. Va­hap Baş­ka­nı­mı­zın biz­le­re gös­ter­miş ol­du­ğu il­gi­den do­la­yı ön­ce­lik­le çok te­şek­kür ede­rim. Bu mal­ze­me­ler için ay­rı­ca çok te­şek­kür ede­ri­m” di­ye ko­nuş­tu. Çam­lı­yay­la­lı hay­van üre­ti­ci­le­rin­den olan Ka­dir De­lik­çi de yol­la­rı­nın açıl­ma­sın­dan do­la­yı mem­nun ol­duk­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Va­hap Baş­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum yo­lu­mu­zu yap­tı­ğı için. To­ros­la­ra gi­di­yo­ruz. Sa­yın­ba­şı­na ka­dar gö­çe­ce­ği­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Tar­sus’a bağ­lı Bey­li­ce ma­hal­le­sin­den olan ve zir­ve­le­re çı­kan Yö­rük­ler ara­sın­da yer alan Fa­ik Bon­cuk’da, “Baş­ka­nı­mız­dan çok mem­nu­nuz biz. Baş­ka­nı­mız ya­ni in­şal­lah bu dö­nem­de yi­ne ay­nı Baş­kan ola­cak Al­lah izin ve­rir­se. Baş­ka­nı­mız ol­maz­sa, bu yol­lar yi­ne ya­pıl­maz­dı­” de­di. Ke­çi sü­tün­den pey­nir imal eden Yö­rük ka­dın­la­rın­dan Kev­ser Kök ise, “Yol­la­rı­mı­zı aç­tı. Biz­ler bu­ra­la­ra gel­dik. Hiz­me­tin­den mem­nu­nuz. Bu­gün Va­hap Se­çer Baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan mal­ze­me­le­ri­miz gel­di, mem­nu­nuz. Ge­ti­ren­ler­den de Al­lah ra­zı ol­sun, te­şek­kür ede­ri­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. Baş­kan Va­hap Se­çer’in hiz­met­le­ri­ni her yer­de gör­dük­le­ri­ni be­lir­ten Ha­li­se De­len “Sa­yın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’den Al­lah ra­zı ol­sun. Yol­la­rı­mı­zı aç­tı. Yaz­lık Kö­yü’nde hiz­me­ti­ni gör­dük, yol­la­rı­mı­zı yap­tı. Şu an­da Ka­ra­taş Yay­la­sı’nda­yız. Nam­run’un üst ta­ra­fın­da­yız, bu­ra­da bi­le hiz­me­ti­ni gör­dük. Yol­la­rı­mı­zı aç­tı sağ sa­lim çık­tık. Yol­la­rı­mı­zı aç­ma­say­dı za­ten Al­lah ko­ru­sun, o kar­dan ge­çe­mez­dik. Te­şek­kür ede­ri­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)