BEYAZ KALPLER, GÖNÜLLÜ PİKNİĞİNDE BULUŞTULAR
Yazar: abdullah - 30 Haziran 2022 Perşembe

BEYAZ KALPLER, GÖNÜLLÜ PİKNİĞİNDE BULUŞTULAR

BEYAZ KALPLER

 (Tar­sus Ko­or­di­nas­yo­n ) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin de kat­kı ver­di­ği Ye­ni­şe­hir Ya­şam Gö­nül­lü­le­ri üye­le­ri, Be­yaz Kalp­ler Gö­nül­lü Bu­luş­ma Nok­ta­sı adı al­tın­da bir pik­nik­te bu­luş­tu­lar. Bu­luş­ma amaç­la­rıy­la il­gi­li bir açık­la­ma ya­pan Ye­ni­şe­hir Ya­şam Gö­nül­lü­le­ri ku­ru­cu üye­si Ay­ten As­lan­kan, “Ne­den be­yaz kalp­ler? Be­yaz saf­lı­ğın, ye­ni baş­lan­gıç­la­rın ve ba­rı­şın ren­gi­dir. Bo­zul­ma­mış, de­ğe­ri­ni kay­bet­me­miş ve kut­sal sa­yı­lan kav­ram­lar be­yaz renk­le tem­sil edi­lir. Be­yaz tüm renk­le­rin bü­tü­nü­dür ve için­de her renk­ten fark­lı an­lam­lar ve güç­ler ta­şır. Ana­do­lu’nun ka­dim kül­tü­rün­de ka­dın­lar, ai­le­ler ara­sın­da bir kav­ga ol­du­ğun­da be­yaz tül­bent­le­ri­ni atar­lar kav­ga­nın or­ta­sı­na. Ba­rış ol­sun, kav­ga dur­sun, ses du­rul­sun di­ye. Dün­ya­da, böl­ge­miz­de ve çev­re­miz­de sa­vaş­lar olu­yor. Eril an­la­yı­şın ik­ti­dar ve ken­di ego­la­rı üze­ri­ne çı­kar­tı­lan ve halk­la­rın bir bi­ri­ne bo­ğaz­la­tıl­dı­ğı sa­vaş­lar. Bu sa­vaş­lar­da mağ­dur­lar ka­dın­lar ve ço­cuk­lar­dır. Sa­vaş­ta da ba­rış­ta da şid­det, gün­lük ya­şa­mı­mı­zın ay­rıl­maz bir par­ça­sı. Ev­de ko­ca ya da ba­ba şid­de­ti­ne, cin­sel sal­dı­rı­la­ra, ta­ci­ze ve te­ca­vü­ze ma­ruz ka­lı­yo­ruz. Er­kek ege­men sis­te­me ve sa­va­şa kar­şı ses­le­ri­miz bas­tı­rıl­mak is­te­ni­yor, po­li­tik mü­ca­de­le ala­nı­mı­za mü­da­ha­le edi­li­yor. Sa­vaş ka­dın­la­rın ay­rım­cı­lı­ğa, gö­rün­mez kı­lın­ma­ya, er­kek ege­men­li­ği­ne kar­şı mü­ca­de­le­si­ni zor­laş­tı­rı­yor, za­yıf­la­tı­yor. Ba­rış ko­şul­la­rı­nın da, ba­rı­şın da an­cak “ka­dın sö­zü­nü­n” et­kin ol­ma­sıy­la müm­kün ola­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Bu­nun için mü­ca­de­le­mi­zi sür­dü­re­ce­ği­z” de­di. 4 yıl ön­ce bir iyi­lik ha­re­ke­ti ola­rak baş­la­dık­la­rı bu yol­cu­luk­ta, bu­gün ko­ca­man bir ai­le ol­ma­nın hak­lı gu­ru­ru­nu ya­şa­dık­la­rı­nı kay­de­den As­lan­kan, “Hep de­dik ya ‘i­yi­lik bu­la­şı­cı­dır.’ Evet bu­la­şı­cı­lı­ğı­nı bu­gün gö­rü­yo­rum. Ama pay­laş­tık­ça azal­ma­yan tek şey sev­gi. Do­kun­duk­ça mut­lu ol­duk. So­nuç­ta yap­tı­ğı­mız gü­zel bir şey­di. Tek ki­şi mut­lu­lu­ğun­dan, hep bir­lik­te mut­lu ol­ma­nın müt­hiş haz­zı­nı ya­şa­dık. Çok zor za­man­lar­dan ge­çi­yo­ruz. De­za­van­taj­lı grup­la­ra ka­dı­na ço­cu­ğa do­ğa­ya kar­şı has­sa­si­ye­ti­mi­z” de­di. Umut­suz­lu­ğun ve ça­re­siz­li­ğin pom­pa­lan­dı­ğı bir dö­nem­de çok şe­yin de­ğiş­ti­ği­ne ta­nık ol­duk­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen As­lan­kan, “Ga­lak­si­de mil­yar­lar­ca ge­ze­gen ara­sın­da tek bir dün­ya var. Bu­gün için­de bu­lun­du­ğu­muz bu ge­ze­gen teh­dit al­tın­da. En bü­yük teh­dit ise ik­lim kri­zi. Kor­kunç sel­ler, yan­gın­lar, ku­rak­lık ve aşı­rı ha­va olay­la­rı ile ik­lim kri­zi kır­mı­zı alarm ve­ri­yor. Da­ha çok in­şa­at, da­ha faz­la yol, HES’ler, ter­mik ve nük­le­er san­tral­ler ve doy­mak bil­mez ener­ji hır­sıy­la or­man­lar, ta­rım alan­la­rı, su­lak alan­lar, dağ­lar, de­re ve ne­hir­ler, SİT alan­la­rı, me­ra­lar, yay­la­lar, köy­ler ve kent­ler kı­lı­fı­na uy­du­rul­muş pro­je­le­ri­nin yı­kı­mı­na uğ­ra­dı ve uğ­ru­yor. Ka­dın­la­rın ha­ya­ta mü­da­hil ol­ma­dı­ğı bir ya­şam ve dün­ya acı­ma­sız ve kao­tik bir dün­ya­dır. Biz Ye­ni­şe­hir Ya­şam Gö­nül­lü­le­ri ola­rak top­lu­ma hiz­met et­me­ye de­vam ede­ce­ği­z” de­di.