MESKİ, ASFALT TAMİRATI ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Yazar: abdullah - 28 Haziran 2022 Salı

MESKİ, ASFALT TAMİRATI ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

ASFALT TAMİRATI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün, alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı son­ra­sın­da baş­lat­tı­ğı as­falt ta­mi­ra­tı ça­lış­ma­la­rı ara ver­me­den de­vam edi­yor. MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Ya­tı­rım ve İn­şa­at Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de ku­ru­lan As­falt Şu­be Mü­dür­lü­ğü, ça­lış­ma­la­rı­na her ge­çen gün ye­ni­le­ri­ni ek­le­me­yi sür­dü­rü­yor. MES­Kİ, 1 Mart 2022’den bu­gü­ne ka­dar Ak­de­niz il­çe­si­ne bağ­lı Çay, Çi­lek ve Öz­gür­lük Ma­hal­le­le­rin­de 22 bin 190 ton bi­tüm­lü sı­cak as­falt kap­la­ma, Ak­de­niz, To­ros­lar, Ye­ni­şe­hir ve Me­zit­li il­çe­le­ri­nin çe­şit­li ma­hal­le­le­rin­de ise 5 bin 880 ton as­falt ya­ma ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. Ay­rı­ca, MES­Kİ bi­rim­le­ri­nin alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın son­ra­sın­da kı­sa sü­re­de ya­pı­lan as­falt ta­mi­ra­tı iş­le­ri­nin ya­nı sı­ra, va­tan­daş­la­rın TEK­SİN üze­rin­den bı­rak­tı­ğı ona­rım son­ra­sı as­falt ta­lep­le­ri de kı­sa sü­re­de çö­zü­me ka­vuş­tu­ru­lu­yor.