BAŞKAN SEÇER ‘YEREL YÖNETİMLER VE TARIM’ KONULU ÇALIŞTAYA KATILDI
Yazar: abdullah - 28 Haziran 2022 Salı

BAŞKAN SEÇER ‘YEREL YÖNETİMLER VE TARIM’ KONULU ÇALIŞTAYA KATILDI

YEREL YÖNETİM VE TARIM

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Ye­rel Yö­ne­tim­ler ve Ta­rım’ ko­nu­lu ça­lış­ta­ya ka­tıl­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li 11 Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ta­rım­sal hiz­met­ler ko­nu­la­rın­da hiz­met ve­ren dai­re baş­kan­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la 6.sı dü­zen­le­nen ça­lış­tay­da or­tak pro­je, bil­gi ve de­ne­yim­ler pay­la­şıl­dı. Dü­zen­le­nen ça­lış­ta­ya Baş­kan Se­çer, CHP Ge­nel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı, Par­ti Mec­li­si Üye­si ve Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Or­han Sa­rı­bal ile 11 Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ta­rım­sal hiz­met­ler ko­nu­sun­da hiz­met ve­ren dai­re baş­kan­la­rı ka­tıl­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nın hiz­met ta­nı­tım vi­de­osu ile baş­la­yan ça­lış­tay­da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer ve CHP Ge­nel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı, Par­ti Mec­li­si Üye­si ve Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Or­han Sa­rı­bal açı­lış ko­nuş­ma­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­di. Mer­sin’i To­ros­lar’ın te­pe­sin­de­ki en­de­mik bit­ki­le­re ben­zet­ti­ği­ni ifa­de eden Se­çer, en önem­li amaç­la­rın­dan bi­ri­nin de Mer­sin’in ta­nı­tıl­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, “Dön­dü­ğü­nüz za­man git­ti­ği­niz yer­ler­de Mer­sin’i an­lat­ma­nı­zı is­ti­yo­ruz. Bu­nu özel­lik­le çok önem­si­yo­ruz. Mer­sin’in ta­nı­tıl­ma­sı­nı, bi­lin­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Bu­ra­nın çok özel, çok de­ğer­li özel­lik­le­ri, ni­te­lik­le­ri, zen­gin­lik­le­ri var. Tür­ki­ye­mi­zin her ta­ra­fı gü­zel ama bi­zim bu­gün bu­ra­da ko­nu­şa­ca­ğı­mız ko­nu; ta­rım, zi­ra­at. Hem bit­ki­sel üre­tim hem hay­van­sal üre­tim. Bu üre­tim ala­nı­na ait çok önem­li özel­lik­le­ri ta­şı­yan da bir kent. Si­zi de öze­lin­de il­gi­len­di­ren ya­pı­sı olan bir şe­hir bu­ra­sı. Biz de, be­le­di­ye­miz de ta­rı­ma da­ir pro­jek­si­yon­la­rı ya­zar­ken, çi­zer­ken ya da prog­ra­ma alır­ken bu özel­lik­le­ri göz önü­ne ala­rak bu­nu ya­pı­yo­ruz. Mak­ro ta­rım po­li­ti­ka­la­rı Tür­ki­ye’de­ki, mer­ke­zi hü­kü­me­ti il­gi­len­di­ren, do­la­yı­sıy­la par­ti­mi­zin de ge­nel mer­ke­zi­ni, ora­da­ki ta­rım de­part­ma­nı­nı il­gi­len­di­ren ko­nu. Bir di­ğer ko­nu da biz ye­rel yö­ne­ti­ci­le­rin ye­rel­de ik­ti­dar­da ol­du­ğu­nuz alan­lar­da mer­ke­zin bi­ze sağ­la­dı­ğı bil­gi des­te­ği ile ya da par­ti­mi­zin prog­ra­mın­da yer alan ta­rı­ma da­ir ça­lış­ma­la­ra uy­gun; an­cak ta­bii ki Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ya­sa­la­rı çer­çe­ve­sin­de, mev­zu­at­la­rı çer­çe­ve­sin­de ba­zı po­li­ti­ka­lar uy­gu­la­ma­lı­yız.” de­di. Her böl­ge­nin ken­di­ne has özel­lik­le­ri ol­du­ğu­nu kay­de­den Baş­kan Se­çer, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ça­lış­ma­la­rı­nın ışık ola­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Her böl­ge­nin ken­di­ne mün­ha­sır şart­la­rı ol­du­ğu için bu­ra­da­ki çok uy­gun olan bir pro­je bir baş­ka il­de uy­gun ol­ma­ya­bi­lir. Çün­kü ürün çe­şit­li­li­ği, zi­ra­at şek­li, ge­le­nek­le­ri, bek­len­ti­le­ri fark­lı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ça­lış­ma­la­rı ışık ola­bi­li­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 84 mil­yon Tür­ki­ye’nin nü­fu­su­nun ça­lış­ma ha­ya­tın­da olan­la­rın yak­la­şık 4’te 1’inin ta­rım sek­tö­rün­de ol­du­ğu­nu ifa­de eden Baş­kan Se­çer, ta­rı­mın sos­yal yö­nü­ne de vur­gu ya­pa­rak şun­la­rı söy­le­di: “Di­rekt, en­di­rekt; ta­rım­dan in­san­lar ge­çi­ni­yor. Si­zin böl­ge­ler­de de var­dır. Ben mü­hen­dis­lik ya­pı­yo­rum­dur ama ata­dan, de­de­den kal­ma 35 dö­nüm li­mon bah­çe­si var­dır. Onun ge­li­ri de be­nim eko­no­mi­me kat­kı su­nar. Ta­rı­mın sos­yal bir yö­nü var­dır. Bu şe­ker bu top­lu­ma la­zım. İn­sa­nın bi­yo­lo­jik var­lı­ğı için bu­na ih­ti­ya­cı var. Ben bu­nu ge­re­kir­se di­ğer sek­tör­ler­den al­dı­ğım ver­gi­ler­le süb­van­se ede­rim ve top­lu­mun da öl­me­si­ni en­gel­le­rim. Bi­yo­lo­jik ya­şa­mı­nın so­na er­me­si­ni en­gel­le­rim’ de­di­ği­niz nok­ta­da siz bu me­se­le­ye sos­yal da ba­kı­yor­su­nuz de­mek­tir. Be­nim ba­kış açı­ma gö­re ta­rım el­bet­te pa­ra­yı il­gi­len­di­ri­yor­sa, bir büt­çe­yi il­gi­len­di­ri­yor­sa eko­no­mik bir sek­tör­dür ama di­ğer ta­ra­fın­dan so­nuç­la­rı iti­ba­riy­le de sos­yal bir sek­tör­dür di­ye bak­mak la­zım.” Ta­rım ko­nu­sun­da böl­ge için bü­yük öne­mi olan su­la­ma bo­ru­su des­te­ği ve hay­van­cı­lık pro­je­le­rin­den söz eden Baş­kan Se­çer, cüm­le­le­ri­ne şu şe­kil­de de­vam et­ti: “16 bin ki­lo­met­re­ka­re alan ve 380 bin hek­tar ta­rım ala­nı­mız var Mer­sin’in.  Bu­ra­da çok ka­li­te­li, raf de­ğe­ri, kat­ma de­ğe­ri yük­sek ürün­ler ol­du­ğu için bu­ra­sı tur­fan­da­cı böl­ge. Top­rak­la su­yu bu­luş­tur­du­ğu­nuz za­man do­ğal ola­rak ka­li­te ve ve­rim ken­di­li­ğin­den ar­ta­cak­tır. Bu da ci­ro­ya yan­sı­ya­cak. Bu da çift­çi­nin ce­bi­ne yan­sı­ya­cak. Ge­le­lim hay­van­cı­lık pro­je­si­ne; Ha­di Gel Kö­yü­mü­ze Des­tek Ve­re­lim. Köy­lü doğ­du­ğu yer­de doy­sun. Biz her yıl 60 ai­le se­çi­yo­ruz ve bun­la­ra 25’er hay­van ve­ri­yo­ruz ve bun­lar da­mız­lık. Da­mız­lık 3 çe­şit kıl ke­çi­si, Gü­ney Ka­ra­man ve ive­si ko­yun. 16 bin ki­lo­met­re­ka­re ala­nın, fark­lı lo­kas­yon­la­rın, fark­lı özel­lik­le­ri ol­du­ğu için çe­şit­ler de fark­lı­lık arz edi­yor ve 1 yıl­lık ye­mi­ni, ve­te­ri­ner hiz­met­le­ri­ni; za­ten Ve­te­ri­ner Oda­sı da işin içe­ri­sin­de, Ta­rım İl Mü­dür­lü­ğü de; on­la­rı da ka­tı­yo­ruz, fi­nans­ma­nı biz sağ­lı­yo­ruz ama on­la­rın ol­ma­sı da­ha de­ğer ka­tı­yor ve bu sü­rü­yor gi­di­yor. İş­te 2 yıl ön­ce baş­lan­dı. 120 ai­le­de şu an­da 3 bin hay­van da­ğı­tıl­dı ve tı­kır tı­kır iş­le­yen bir me­ka­niz­ma. CHP Ge­nel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı, Par­ti Mec­li­si Üye­si ve Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Or­han Sa­rı­bal, CHP’li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­le­ri­nin önem­li iş­ler yap­tı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Be­le­di­ye­le­ri­miz muh­te­şem ça­lı­şı­yor­lar, ça­ba sarf edi­yor­lar, emek sarf edi­yor­lar. El­bet­te bü­tün bun­la­rı ka­mu­oyu­na an­lat­mak, ka­mu­oyu ya­rat­mak, on­la­rı gö­rü­nür kıl­mak gi­bi bir so­rum­lu­lu­ğu­muz var.” de­di. Sa­rı­bal, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin önem­li ve kıy­met­li iş­ler yap­tı­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Çok kıy­met­li iş­ler ya­pı­yor­su­nuz. Ta­bii Mer­sin’in şöy­le bir avan­ta­jı var: Mes­lek­ta­şı­mız Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı. Ken­di­si­ni kut­lu­yo­ruz ve ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı el­bet­te di­li­yo­ruz ve ya­nın­da ol­du­ğu­mu­zu bir kez da­ha ifa­de edi­yo­ruz. Bü­tü­nüy­le bu­ra­da ol­ma­mız ve bir şey yap­ma­ya ça­lış­ma­mı­zın özü; da­ya­nış­ma, bir­lik­te­lik, ya­pı­lan pro­je­le­ri bir­bi­ri­mi­ze an­lat­mak, ge­le­ce­ği as­lın­da bi­raz da­ha in­şa et­mek ve en önem­li­si ge­le­cek olan se­çim­de, ik­ti­dar ola­ca­ğı­mız dö­nem­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nin ta­rım po­li­ti­ka­la­rı­nın te­me­li­nin ye­rel­de na­sıl ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni or­ta­ya ko­ya­cak bir ama­cı da gö­rü­yo­ruz. Bi­li­yo­ruz ve bu­nu or­ta­ya koy­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu.