SEÇER: “BİZ TOPLU TAŞIMAYI BİR EKONOMİK SEKTÖR OLARAK DEĞİL, KAMU HİZMETİ OLARAK GÖRÜRÜZ”
Yazar: abdullah - 28 Haziran 2022 Salı

SEÇER: “BİZ TOPLU TAŞIMAYI BİR EKONOMİK SEKTÖR OLARAK DEĞİL, KAMU HİZMETİ OLARAK GÖRÜRÜZ”

TOPLU TAŞIMA

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Şo­för es­na­fıy­la Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı Mec­lis Sa­lo­nu’nda bir ara­ya ge­len Baş­kan Se­çer’e, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Ve­ki­li Ol­cay Tok, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ta­rık İr­de ile Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ula­şım Da­ire­si Baş­ka­nı Er­san Top­çu­oğ­lu eş­lik et­ti. Ya­pı­lan top­lan­tı­la­rın is­ti­şa­re ede­bil­mek adı­na önem­li ol­du­ğu­na de­ği­ne­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Baş­kan Se­çer, “Di­ya­log var­sa dağ gi­bi so­run­lar bir nok­ta ha­li­ne ge­li­yor. Eğer di­ya­log yok­sa, ile­ti­şim yok­sa, ta­raf­la­rın bir­bi­rin­den ha­be­ri yok­sa ya da ger­çek­ler bi­rin­ci ağız­dan ak­ta­rıl­mı­yor­sa kü­çü­cük so­run­lar dağ gi­bi bü­yük ha­le ge­li­yor. Bu se­bep­le in­san­lar­la bir ara­ya gel­mek, ko­nuş­mak, so­run­la­rı çöz­mek ya da or­tak ça­lış­ma alan­la­rın­da fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­mak her za­man için ya­rar­lı di­ye dü­şü­nü­yo­ru­m” de­di. Kent­te ula­şım hiz­me­ti ve­ren ko­ope­ra­tif­le­rin ya­şa­dı­ğı so­run­la­rın çö­zü­me ulaş­ma­sı­nı sağ­la­dık­la­rı­nı ifa­de eden Baş­kan Se­çer, mev­cut ya­sa­la­ra gö­re ha­re­ket et­tik­le­ri­ni de vur­gu­la­ya­rak, “Ge­nel an­lam­da mut­la­ka her ko­ope­ra­ti­fin, her böl­ge­nin, hat­ta her hat­tın so­run­la­rı ola­bi­li­yor bun­la­rı za­man za­man be­nim de yap­tı­ğım kat­kı­lar­la çö­zü­me ulaş­ma­sı­nı sağ­lı­yo­ruz. Bu ka­rar­la­rı alır­ken de bi­zim re­fe­rans ala­ca­ğı­mız ya da sı­nır­la­rı­nı aş­ma­ya­ca­ğı­mız ya­sa­lar var­dır, mev­zu­at­lar var­dır. O mev­zu­at­lar ya­sa­lar çer­çe­ve­sin­de biz bu ka­rar­la­rı al­mak zo­run­da­yı­z” de­di. “Bu kriz sü­re­si içe­ri­sin­de en çok dik­kat çe­ken fi­yat ar­tı­şı­na ma­ruz ka­lan akar­ya­kı­t” Son dö­nem­ler­de ya­şa­nan eko­no­mik sü­reç­ten ta­şı­ma sek­tö­rü­nün de olum­suz et­ki­len­di­ği­ne vur­gu ya­pan Baş­kan Se­çer, “O­la­ğa­nüs­tü şart­lar­dan ge­çi­yor ül­ke. Sa­de­ce ta­şı­ma­cı­lık sek­tö­rü de­ğil, eko­no­mik alan­da olan her sek­tör ve ta­bii ki bun­dan di­rek ya da do­lay­lı te­sir gö­ren va­tan­daş­la­rı­mız var. Si­zi il­gi­len­di­ren te­mel gir­di ma­li­yet­le­ri ma­zot. En çok fi­yat ar­tı­şı­na ma­ruz ka­lan em­ti­a da akar­ya­kıt fi­yat­la­rı. Bu ar­tış­lar he­pi­mi­zin den­ge­si­ni boz­du­” de­di. “Biz top­lu ta­şı­ma­yı bir eko­no­mik sek­tör ola­rak de­ğil, ka­mu hiz­me­ti ola­rak gö­rü­rü­z” Baş­kan Se­çer, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ko­ope­ra­tif­ler­den fark­lı bir ba­kış açı­sıy­la ta­şı­ma hiz­me­ti ver­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, şun­la­rı söy­le­di: “Biz top­lu ta­şı­ma­yı bir eko­no­mik sek­tör ola­rak gö­re­me­yiz, bir ka­mu hiz­me­ti ola­rak gö­rü­rüz ve den­ge­le­ri ku­ra­rak bu hiz­me­ti ver­me­ye ça­lı­şı­rız. Bu fi­yat dal­ga­lan­ma­la­rı den­ge­le­ri­mi­zi de al­tüst et­ti. Ya­ni siz­le bi­zim ara­mız­da olan den­ge­le­ri de boz­du. Top­lu ta­şı­ma ya­par­ken be­le­di­ye oto­büs­le­ri­nin fi­yat­la­rıy­la mi­ni­büs­çü es­na­fı­nın, halk oto­bü­sü iş­le­ten es­na­fın uy­gu­la­dı­ğı fi­yat­lar ara­sın­da fark var. Bu Tür­ki­ye’nin her ta­ra­fın­da böy­le. “Öğ­ren­ci de­di­ğin se­nin ev­la­dın, to­ru­nun, oğ­lun, ye­ğe­nin. Ya­ni he­pi­mi­zin ço­cuk­la­rı­” Ko­ope­ra­tif­le­rin, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin top­lu ta­şı­ma­da öğ­ren­ci­le­re yö­ne­lik 1 TL’lik uy­gu­la­ma­sı­nı eleş­tir­dik­le­ri­ni de anım­sa­tan Se­çer,  “Hep be­ra­ber ko­nu­şu­lan en önem­li ko­nu­lar­dan bir ta­ne­si de; bi­li­yo­rum bü­tün ko­ope­ra­tif­ler, özel­lik­le öğ­ren­ci­nin yo­ğun ol­du­ğu mer­kez­de­ki ko­ope­ra­tif­ler; ‘Baş­kan ne­den öğ­ren­ci­le­re 1 li­ra­ya hiz­met su­nu­yor. Bu den­ge­le­ri bo­zu­yor’ di­yor. Bi­rin­ci ağız­dan be­ni din­le­yin, ra­kam­la­rı ve­re­yim, tab­lo ne­dir, aca­ba ne yap­ma­mız ge­re­ki­yor? Bir­lik­te ka­rar ve­re­lim. Öğ­ren­ci de­di­ğin se­nin ev­la­dın, se­nin to­ru­nun, se­nin oğ­lun, ye­ğe­nin. Ne­ti­ce­de fay­da sağ­la­dı­ğı­mız o in­san­lar. Ya­ni he­pi­mi­zin ço­cuk­la­rı.” de­di. “Bi­zim bir fi­yat dü­zen­le­me­si yap­ma­mız ge­re­ki­yo­r” Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van ile de ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­tük­le­ri­nin bil­gi­si­ni ak­ta­ran Baş­kan Se­çer, “Top­lu ta­şı­ma­da gel­di­ği­miz nok­ta­yı, yap­mak is­te­dik­le­ri­mi­zi, plan­la­dık­la­rı­mı­zı ken­di­siy­le pay­laş­tık. Pa­zar­te­si gü­nü UKO­ME top­la­nı­yor. Bu­ra­da bi­zim bir fi­yat dü­zen­le­me­si yap­ma­mız ge­re­ki­yor. Bu ra­kam­la­rı ken­di­si­ne tak­dim et­tik ve ge­rek­çe­le­ri­ni or­ta­ya koy­duk. Re­fe­rans­la­rı söy­le­dik. Siz­le­rin de gö­rüş­me sağ­la­ma­nız ge­rek­ti­ği­ni de siz­le­re ha­ber ola­rak gön­der­di­m” de­di. Baş­kan Se­çer, UKO­ME’de ve­ri­le­cek ka­ra­rın önem­li ol­du­ğu­na vur­gu ya­pa­rak, şöy­le de­vam et­ti: “U­KO­ME’de den­ge­ler, bi­zim yö­ne­ti­mi­miz­de de­ğiş­ti. Biz be­le­di­ye yö­ne­ti­mi­ne ge­çin­ce se­çim­ler­den son­ra. Bu bir si­ya­si ka­rar­dır; doğ­ru­dur yan­lış­tır şim­di tar­tış­ma­ya­lım ama 31 Mart’a ka­dar olan uy­gu­la­ma 31 Mart’tan son­ra yan­lış ola­rak gö­rül­dü ya da yan­lış ol­du­ğu­nu fark et­ti­ler, tır­nak için­de, dü­zelt­ti­ler. Şim­di bu den­ge­ler­de de bi­zim ora­da ka­rar çı­kar­ta­bil­me­miz için evet ya da ha­yır oyu ve­re­cek­le­rin bu me­se­le­ye si­ya­si ola­rak bak­ma­ma­la­rı­nı si­zin sağ­la­ma­nız ge­re­ki­yor. Önem­li bir ay­rın­tı. Ben açık söy­le­ye­yim; ‘Şim­di be­le­di­ye­yi sı­kın­tı­ya so­ka­lım ya da va­tan­daş kar­şı­sın­da kö­tü adam po­zis­yo­nu­na düş­me­ye­lim, zam­mı onay­lan­mış bir ku­rum hü­vi­ye­tin­de ol­ma­ya­lım’ di­ye siz bu­nu red­de­der­se­niz bu si­ya­si bir ka­rar­dır ama si­ze su­nu­lan dos­ya­yı in­ce­ler, ge­lir gi­der den­ge­le­ri­ne ba­kar, ya­sa­la­ra ba­kar, siz­le­ri işin içi­ne ka­tar, mi­ni­büs­çü es­na­fı­nı, halk oto­büs­çü es­na­fı; ‘Bu ra­kam­lar çok ma­kul, hat­ta ek­sik ya da faz­la. Şu­nu bi­raz dü­zel­ti­riz’ de­di­ği­niz nok­ta­da siz man­tık­lı bir yak­la­şım ser­gi­li­yor­su­nuz de­mek­tir. Ama ya­pı­lan ça­lış­ma­nın ka­pa­ğı­nı kal­dır­ma­dan ‘ha­yır’ di­yor­sa­nız ben de­rim ki siz art ni­yet­li­si­niz. O za­man iş çık­ma­za gi­rer. “Va­tan­da­şı­mı­zı da ken­di­ni­zi de dü­şü­ne­rek bir ka­rar al­ma­nı­zı ar­zu edi­yo­ru­z” Se­çer, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin top­lu ta­şı­ma­da uy­gu­la­dı­ğı mev­cut fi­yat ta­ri­fe­le­ri­nin bil­gi­le­ri­ni de pay­laş­tı. Mer­sin’in ge­lir da­ğı­lı­mın­da ada­let­siz­li­ğin ya­şan­dı­ğı bir yer ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Baş­kan Se­çer şun­la­rı söy­le­di: “Şu an­da mev­cut yü­rür­lük­te­ki fi­yat­la­rı­mız bi­zim; 4.75 tam bi­let, in­di­rim­li 3 TL, öğ­ret­men 4.30, öğ­ren­ci 2 TL ve bir de abon­man kar­tı olan öğ­ren­ci­le­re 1 TL. Biz bu­ra­nın öğ­ren­ci ken­ti ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu­ra­ya ne ka­dar çok öğ­ren­ci ge­lir­se bu­ra­da halk ka­za­nır, es­naf ka­za­nır. Di­ğer ta­raf­tan da Mer­sin’in bir top­lum­sal ger­çe­ği var. Mer­sin Tür­ki­ye’de ge­lir da­ğı­lı­mın­da ada­let­siz­li­ğin ya­şan­dı­ğı 3 il­den bi­ri­dir. Ya­ni 10 li­ra ka­za­nan da var. 10 ku­ruş ka­za­nan da var. Gün­lük şim­di 10 ku­ruş ka­za­nan ai­le­nin ço­cu­ğu ne ola­cak? He­pi­ni­zin ço­cu­ğu yok mu ya­ni? Hat­ta mi­ni­bü­sü­müz var çok şü­kür ama ço­cu­ğu gön­der ba­ka­lım An­ka­ra'ya, İs­tan­bul'a ya da Ada­na’ya, na­sıl oku­ta­ca­ğım di­ye ka­ra ka­ra dü­şü­nür­sün.” “Bu ço­cuk­lar bi­zim ge­le­ce­ği­miz, bi­zim her şe­yi­miz, bi­zim ca­nı­mı­z” Öğ­ren­ci­le­re su­nu­lan hiz­met­ler hak­kın­da da bil­gi ve­ren Baş­kan Se­çer, “Şim­di bu ço­cuk­lar bi­zim ge­le­ce­ği­miz, bi­zim her şe­yi­miz, bi­zim ca­nı­mız. Ben ola­ya böy­le de ba­kı­yo­rum. Şim­di ben 3,5 li­ra­ya ye­mek ve­rir­ken o ço­cuk­la­ra, lo­kan­ta­cı es­na­fı ile fa­lan mı re­ka­bet edi­yo­rum? Ha­yır, böy­le bir şey yok.”de­di. “Biz­de 28 bin 807 öğ­ren­ci kart sa­yı­mız va­r” Mi­ni­büs­çü ve oto­büs­çü es­na­fı­nın şi­ka­yet­le­rin­den do­la­yı kart sa­yı­la­rı­nı in­ce­le­di­ği­ni ifa­de eden ve sa­yı­lar hak­kın­da bil­gi ve­ren Se­çer, “28 bin 807 top­lam kart sa­yı­sı. Bu­nun 4 bin 737’si abon­man kar­tı. Ya­ni yak­la­şık ola­rak 24 bin 100 ki­şi, 2 li­ra­ya bi­ni­yor. 4 bin 737 ki­şi de 1 li­ra­ya bi­ni­yor. Tab­lo bu. Ya­ni 7'de 1’i.”de­di. “Biz hiz­met et­mek, her şe­yin en gü­ze­li­ni yap­mak ve bu­nu ya­par­ken de ada­let­li ol­mak is­ti­yo­ru­z” “2022 yı­lı büt­çe­sin­de top­lu ta­şı­ma­ya koy­du­ğu­muz ya­kıt büt­çe­si 244 mil­yon 632 bin li­ra­” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin top­lu ta­şı­ma hiz­me­ti­nin fi­yat­la­rı hak­kın­da da ko­nu­şan Baş­kan Se­çer, şun­la­rı söy­le­di: “2022 yı­lı büt­çe­sin­de top­lu ta­şı­ma­ya koy­du­ğu­muz ya­kıt büt­çe­si 244 mil­yon 632 bin li­ra. 5 ay­lık, Ma­yıs so­nu­na ka­dar bu­nun ne ka­da­rı­nı tü­ket­tik bi­li­yor mu­sun? 157 mil­yo­nu git­miş, ge­ri­ye kal­mış 87 mil­yon li­ra. Ka­lan 7 ay­da ba­na 87 ye­te­cek mi? İş­te den­ge bo­zul­ma­sı bu­dur, büt­çe bo­zul­ma­sı bu­dur, tab­lo bu.” Şo­för es­na­fı ses­le­ri­ne ku­lak ve­ril­me­sin­den ol­duk­ça mem­nun Mut­lu­lar Şim­şek Se­ya­hat Yet­ki­li­si Se­mih Şim­şek, “Top­lan­tı­ya Mer­sin’in tüm böl­ge­sin­den ge­len ko­ope­ra­tif­ler ol­sun, ser­vis ta­şı­ma­cı­la­rı ol­sun her­kes çok gü­zel bir ka­tı­lım sağ­la­dı. Çok ve­rim­li bir top­lan­tı ol­du. Va­hap Baş­ka­nı­mız bi­zi dik­kat­li­ce din­le­di. Ya­ni ilk de­fa böy­le bir top­lan­tı ger­çek­leş­tir­dik. İlk de­fa bir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ilk de­fa böy­le bir tüm ko­ope­ra­tif­le­ri ça­ğı­rıp ‘şi­ka­ye­ti­niz ne­dir, be­nim yap­mam ge­re­ken bir şey var mı?’ di­ye­rek bi­zi öz­ve­ri ile hiç sı­kıl­ma­dan din­le­di. Ön­ce­lik­le çok te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di. Mer­sin Mi­ni­büs­çü­ler Oda­sı Baş­kan­ve­ki­li ve Ak­be­len Mi­ni­büs Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Meh­met Kar­tal ise, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za, Mi­ni­büs­çü­ler Es­na­fı Oda­sı ve tüm es­naf şo­för ar­ka­daş­la­rı­mız adı­na, ça­lı­şan­lar adı­na te­şek­kür edi­yo­ruz. Çok sağ ol­sun. Bu top­lan­tı­lar Mer­si­ni­miz açı­sın­dan çok sağ­lık­lı, ula­şım ko­nu­sun­da çok sağ­lık­lı ol­du.” di­ye ko­nuş­tu. Ka­zan­lı Mi­ni­büs­çü­ler Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Meh­met Se­rin de top­lan­tı­nın mü­kem­mel geç­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “Çok çok mü­kem­mel geç­ti. Bu­gü­ne ka­dar öy­le bir şey ya­şa­ma­dık. Bu­gü­ne ka­dar öy­le bir şey ya­şa­ma­dım. Da­ha ön­ce de arz et­ti­ği­miz so­run­la­rı­mı­zı he­men anın­da mü­da­ha­le ede­rek çöz­dü­ler. Sağ ol­sun Ge­nel Sek­re­te­ri­miz, Dai­re Baş­ka­nı­mız el­le­rin­den ge­len il­gi­yi, ala­ka­yı ve so­ru­nu kö­kün­den çöz­dü­ler. Da­ha ön­ce ay­nı gü­zer­gah­ta ça­lış­tı­ğı­mız Çay­Çi­lek Ko­ope­ra­ti­fi ile çok so­run­la­rı­mız ol­du. Bu so­run­la­rı ilet­ti­ği­miz an­dan iti­ba­ren çöz­dü­ler. Çok çok te­şek­kür edi­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.