BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE ÖZEL PİKNİK ETKİNLİĞİ
Yazar: abdullah - 27 Haziran 2022 Pazartesi

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE ÖZEL PİKNİK ETKİNLİĞİ

ÖZEL BİREYLERLE PİKNİK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­le­rin sos­yal ha­ya­ta da­ha çok ka­rı­şa­bil­me­si adı­na yaz ay­la­rın­da et­kin­lik­le­ri­ni ar­tır­dı. Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si bün­ye­sin­de hiz­met ve­ren En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi ve Mo­la Evi’ne ka­yıt­lı özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­ler, Ku­yu­luk Ta­bi­at Par­kı’nda ya­pı­lan pik­nik et­kin­li­ği ile ke­yif­li bir gün ge­çir­di. Özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­ler ai­le­le­ri ile açık ha­va­nın ta­dı­nı çı­kar­dı Gü­nün er­ken sa­at­le­rin­de ai­le­le­ri ile bir­lik­te Ku­yu­luk Ta­bi­at Par­kı’na gi­den özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­ler hem pik­nik yap­tı, hem de açık ha­va­nın ta­dı­nı çı­kar­dı. Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si’nde gö­rev­li per­so­ne­lin de eş­lik et­ti­ği pik­nik­te, ço­cuk­lar yüz­le­ri­ni bo­ya­ta­rak ço­cuk par­kın­da do­ya­sı­ya va­kit ge­çir­di. “Gü­zel dö­nüt­ler alı­yo­ru­z” Sağ­lık İş­le­ri Da­ire­si’ne bağ­lı Mo­la Evi’nde Özel Eği­tim Öğ­ret­me­ni ola­rak gö­rev ya­pan Fat­ma Es­ra Öz­dal, dü­zen­le­dik­le­ri et­kin­lik hak­kın­da bil­gi ve­re­rek, “Ha­va­lar gü­zel­leş­tik­ten son­ra 17 pik­ni­ği­miz ol­du. Mo­la Evi’nde asıl ama­cı­mız za­ten ai­le­le­ri ra­hat­lat­mak­tı. Ye­ri ge­li­yor ço­cuk­la­rı­mız­la ken­di sı­nı­fı­mız­da et­kin­lik­ler ya­pı­yo­ruz. Ye­ri ge­li­yor ha­va­lar gü­zel ol­du­ğu sü­re­ce dı­şa­rı­da da im­kan bu­la­ma­yan­la­ra özel­lik­le ağır­lık ve­re­rek pik­nik­ler dü­zen­li­yo­ruz. On­la­rın da­ha ra­hat oy­na­ya­ca­ğı or­tam­lar olu­yor. Ve­li­le­rin kay­na­şa­ca­ğı or­tam­lar oluş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Gü­zel dö­nüt­ler alı­yo­ruz, ça­lış­ma­la­rı­mız­dan da mem­nun­lar. Top oy­nu­yo­ruz, oyun­lar oy­nu­yo­ruz. Par­kı­mız var. Ço­cuk­lar­la park­ta et­kin­lik­ler ya­pı­yo­ruz. Ve­li­ler­le de be­ra­ber hoş soh­bet bir şe­kil­de sos­yal­leş­me­le­ri­ni sağ­lı­yo­ru­z” de­di. “Biz bu za­ma­na ka­dar böy­le ya­kın il­gi gör­me­di­k” An­gel­man Sen­dro­mu Der­ne­ği’nin Ku­ru­cu Yö­ne­tim Ku­ru­lu’nda yer alan ve 2 ço­cu­ğu da An­gel­man sen­drom­lu olan Er­sin Ba­kır ise oku­lun bit­me­siy­le bu tarz kay­naş­ma et­kin­lik­le­ri­ne ka­tıl­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ver­di­ği des­tek­ten son de­re­ce mem­nun ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ba­kır, “Biz bu za­ma­na ka­dar böy­le ya­kın il­gi gör­me­dik. İlk de­fa bu dö­nem­de denk ge­li­yo­ruz. Biz et­kin­lik ya­pa­ca­ğı­mız za­man me­se­la Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bi­zi bul­du, bi­zim­le ile­ti­şi­me geç­ti. On­la­rın kat­kı­la­rıy­la biz ka­tı­lım sağ­la­dık. Bu za­ma­na ka­dar ge­lip de kim­se bi­zim ka­pı­mı­zı çal­ma­dı. Na­sıl­sı­nız? di­yen bi­le ol­ma­dı ama şim­di et­kin­lik­le­re ka­tı­lı­yo­ruz. Bi­zim 15 Şu­bat et­kin­lik­le­ri­miz olu­yor. An­gel­man Sen­drom­lu­lar Gü­nü; on­la­rı ya­pı­yo­ruz, dı­şa­rı­da ve­li­le­ri­miz­le bu­lu­şu­yo­ruz. Ya­ni bun­dan da­ha iyi­si ne ola­bi­lir ki?” di­ye ko­nuş­tu. Ba­kır, et­kin­lik­le­rin ai­le­ler ve ço­cuk­lar üze­rin­de­ki olum­lu et­ki­le­ri­ne de de­ği­ne­rek,  “Bi­zim için en önem­li­si ai­le­le­rin mo­ti­vas­yo­nu. Eğer bir ai­le ne ka­dar mo­ti­ve olur­sa ço­cu­ğu­na o ka­dar iyi ba­kar. Her şey ai­le ile baş­lı­yor. Biz ai­le­le­re iyi ba­ka­ca­ğız, iyi dav­ra­na­ca­ğız, on­la­rı bi­raz hoş­nut tut­ma­lı­yız ki ço­cuk­la­rı­na ge­re­ken il­gi­yi, öze­ni gös­ter­sin­le­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Bü­yük­şe­hir çok gü­zel et­kin­lik­ler ya­pı­yo­r” Ege­men Erol­du’nun an­ne­si Nur­sel Erol­du, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ken­di­le­ri­ne yö­ne­lik dü­zen­le­dik­le­ri et­kin­lik­le­re yö­ne­lik ola­rak, “Çok mut­lu ol­duk. Çok iyi­yiz, çok se­vi­ni­yo­ruz, çok ya­rar­la­nı­yo­ruz. Ço­cuk­la­rı­mı­za çok iyi ge­li­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si çok gü­zel et­kin­lik­ler ya­pı­yor. Tar­sus’ta kamp­ta kal­dık. Çok gü­zel geç­ti gün­le­ri­miz ora­da. Ço­cuk­la­rı­mız da çok mut­lu olu­yor o za­man. Çam ha­va­sı alı­yor­lar, te­miz ha­va alı­yor­lar, gü­zel ge­çi­yor gün­le­r” cüm­le­le­riy­le duy­gu ve dü­şün­ce­le­ri­ni ifa­de et­ti. “Mut­lu ol­ma­ya gel­dik, mut­lu­yu­z” Me­lih Ba­tu As­lan’ın an­ne­si Öz­gür As­lan ise, “Eğ­le­ni­yo­ruz. Me­lih’e de de­ği­şik bir or­tam ol­du. Yi­yo­ruz, içi­yo­ruz, bi­raz son­ra oy­na­ya­ca­ğız. Mut­lu ol­mak için gel­dik. İyi olu­yor, et­kin­lik­ler bi­ze her za­man iyi ge­li­yor. Me­lih için böy­le et­kin­lik­le­re ka­tı­lı­yo­rum, mut­lu olu­yo­ru­m” der­ken, oğ­lu Me­lih’in duy­gu­la­rı­nı da “Çok mut­lu, ka­la­ba­lı­ğı çok se­vi­yor. Ye­me­ği çok se­vi­yor. Eğ­len­me­yi se­vi­yo­r” cüm­le­le­riy­le an­lat­tı.