3. ÇEVRE YOLU’NDA TOPLAM 6 KİLOMETRELİK  ÇALIŞMA YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK
Yazar: abdullah - 27 Haziran 2022 Pazartesi

3. ÇEVRE YOLU’NDA TOPLAM 6 KİLOMETRELİK ÇALIŞMA YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

3. ÇEVRE YOLU ÇALIŞMALARI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Ak­be­len Bul­va­rı ile 34. Cad­de ara­sın­da pro­je­len­dir­di­ği 3. Çev­re Yo­lu’nun 2. ve son etap ça­lış­ma­la­rı baş­la­dı. 5 km’lik kıs­mı kap­sa­ya­cak olan Ye­ni­şe­hir il­çe­si sı­nı­rın­da­ki ça­lış­ma­lar 2 fark­lı nok­ta­da yü­rü­tü­lü­yor. Ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın yıl so­nu­na ka­dar bi­ti­ril­me­si plan­la­nan 3. Çev­re Yo­lu, ka­na­li­ze kav­şak özel­li­ği ile ken­te mo­dern ve kon­for­lu bir ula­şım sis­te­mi sağ­la­ya­cak. 2. ve son etap ça­lış­ma­la­rı tüm hı­zıy­la sü­rü­yor 6 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da ola­cak olan 3. Çev­re Yo­lu’nda­ki ça­lış­ma­la­rın To­ros­lar il­çe­si sı­nır­la­rın­da ka­lan 1 ki­lo­met­re­lik kıs­mı­nı ta­mam­la­yan ekip­ler, za­man kay­bet­me­den 2. etap ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Ye­ni­şe­hir il­çe­sin­de ka­lan ve 5 ki­lo­met­re­lik kı­sım­da as­falt ön­ce­si ze­min dü­zen­le­me ha­zır­lık­la­rı sür­dü­ren ekip­ler, kı­sa sü­re içe­ri­sin­de as­falt dö­kü­mü­ne ge­çe­cek. 5 ki­lo­met­re­lik kıs­mı kap­sa­yan ça­lış­ma­lar; 36. Cad­de, İs­met İnö­nü Bul­va­rı, 20, 38, 26, 32 ve 34. Cad­de­ler ara­sın­da yü­rü­tü­le­cek. 36. Cad­de ile İs­met İnö­nü Bul­va­rı ara­sın­da ve 34. cad­de ile 32. Cad­de ara­sın­da ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği 3. Çev­re Yo­lu’nda­ki tüm ça­lış­ma­la­rın, yıl so­nu iti­ba­riy­le ta­mam­lan­ma­sı plan­la­nı­yor. “Yıl so­nu iti­ba­riy­le bu pro­je­yi ta­mam­la­ma­yı he­def­le­miş du­rum­da­yı­z” 3. Çev­re Yo­lu Pro­je­si Şan­ti­ye Şe­fi Ber­tan Ünal, ça­lış­ma­nın iler­le­yi­şi hak­kın­da bil­gi ve­re­rek, “Bu ça­lış­ma­lar yak­la­şık ola­rak 6 ki­lo­met­re ola­rak pro­je­len­di­ril­di. Pro­je­nin 1. eta­bı ta­mam­lan­mış du­rum­da. Ye­ni­şe­hir böl­ge­sin­de­ki ça­lış­ma­lar tüm hı­zıy­la de­vam edi­yor. Ye­ni­şe­hir böl­ge­sin­de­ki 2. etap ça­lış­ma­la­rı­mız ve son etap di­ye ad­lan­dır­dı­ğı­mız 7. etap­ta as­falt ön­ce­si ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. Tüm hı­zı­mız­la yıl so­nu iti­ba­riy­le bu pro­je­yi ta­mam­la­ma­yı he­def­le­miş du­rum­da­yı­z” de­di.