MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN İTFAİYE EKİPLERİ ÇUKURA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ KURTARDI
Yazar: abdullah - 27 Haziran 2022 Pazartesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN İTFAİYE EKİPLERİ ÇUKURA DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ KURTARDI

KÖPEĞİ KUYUDAN KURTARDILAR

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Da­ire­si’ne bağ­lı pro­fes­yo­nel kur­tar­ma eki­bi, Ye­ni­şe­hir il­çe­si De­ğir­men­çay Ma­hal­le­si’nde ya­şa­yan Gök ai­le­si­nin ye­ni doğ­muş yav­ru kö­pe­ği­ni düş­tü­ğü çu­kur­dan kur­tar­dı. Kep­çe ile kaz­dık­la­rı çu­kur­dan yav­ru­yu kur­tar­dı­lar De­ğir­men­çay Ma­hal­le­si’nde ta­rım ve hay­van­cı­lık­la ge­çi­mi­ni sağ­la­yan Sa­lih Gök, ye­ni do­ğan 5 yav­ru kö­pe­ğin­den bi­ri­nin ka­yıp ol­du­ğu­nu fark et­ti. Gök, kı­zı­nın ev­le­ri­nin ya­kın­la­rın­da ye­rin al­tın­dan kö­pek se­si gel­di­ği­ni duy­ma­sı üze­ri­ne yav­ru kö­pe­ğin çu­ku­ra dü­şe­rek mah­sur kal­dı­ğı­nı gör­dü. Gök, ken­di im­kan­la­rıy­la yav­ru kö­pe­ği çı­ka­ra­ma­yın­ca 112’ye bil­di­re­rek, it­fa­iye ekip­le­rin­den yar­dım is­te­di. İt­fa­iye ekip­le­ri, mer­ke­ze 30 ki­lo­met­re uzak­lık­ta olan böl­ge­ye kı­sa sü­re­de ulaş­tı. Pro­fes­yo­nel kur­tar­ma eki­bi kep­çe ile çu­ku­ru ge­niş­le­te­rek, ye­rin 2 met­re al­tın­da bu­lu­nan ka­ya­lık­la­rın ara­sın­da­ki çu­kur­dan ip yar­dı­mıy­la yav­ru kö­pe­ği kur­tar­dı. “Al­lah ra­zı ol­sun gel­di­ler, kur­tar­dı­la­r” Sa­lih Gök, kö­pek­le­ri­nin 5 yav­ru­su ol­du­ğu­nu, bi­ri­nin çu­ku­ra düş­tü­ğü­nü kı­zı Bey­za’nın fark et­ti­ği­ni ve çu­kur­dan çı­ka­ra­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Yav­ru kö­pek çu­ku­ra düş­müş. 2 gün­dür aç, su­suz ve ça­re­siz kal­mış. Ha­be­ri­miz ol­ma­dı­ğı için kı­zım be­ni ara­dı, ‘yav­ru­muz çu­ku­ra düş­müş.’ di­ye. He­men 112’yi ara­dık. Al­lah ra­zı ol­sun gel­di­ler, kur­tar­dı­lar. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne yar­dım­la­rın­dan do­la­yı çok te­şek­kür ede­ri­z” de­di.