MERSİN BÜYÜKŞEHİR’E BAĞLI TARSUS DOĞA PARKI’NDAKİ HAYVAN ÇEŞİTLİLİĞİ, YENİ TÜRLERİN KATILIMI İLE ARTIYOR
Yazar: abdullah - 27 Haziran 2022 Pazartesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’E BAĞLI TARSUS DOĞA PARKI’NDAKİ HAYVAN ÇEŞİTLİLİĞİ, YENİ TÜRLERİN KATILIMI İLE ARTIYOR

TARSUS DOĞA PARKI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Tar­sus Do­ğa Par­kı, ye­ni tür hay­van­la­rı bün­ye­si­ne kat­ma­ya de­vam edi­yor. İs­mi “Naz­lı­” olan di­şi Ben­gal kap­la­nı Tar­sus Do­ğa Par­kı’nda­ki ye­ni yu­va­sın­da ye­ri­ni al­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tar­sus Do­ğa Par­kı ile İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İz­mir Do­ğal Ya­şam Par­kı ara­sın­da ya­pı­lan an­laş­ma kap­sa­mın­da, yi­ne 4 pi­ton yı­la­nı ve emu tü­rü 2 de­ve ku­şu da Tar­sus’a ge­ti­ril­di. Tar­sus’tan ise 5 tür­de­ki hay­van İz­mir’e tes­lim edil­di. Do­ğal gü­zel­li­ği ve içe­ri­ğiy­le her yıl on bin­ler­ce zi­ya­ret­çi­yi ağır­la­yan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Tar­sus Do­ğa Par­kı, ye­ni tür hay­van­la­rı bün­ye­si­ne kat­ma­ya de­vam edi­yor. As­lan­dan tim­sa­ha, sırt­lan­dan ayı­ya ka­dar on­lar­ca tür­de hay­va­nı ba­rın­dı­ran Tar­sus Do­ğa Par­kı, bu kez de adı “Naz­lı­” olan di­şi Ben­gal kap­la­nı­na yu­va ol­du. Ya­pı­lan an­laş­may­la hay­van de­ği­şi­mi ya­pıl­dı Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tar­sus Do­ğa Par­kı ile İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İz­mir Do­ğal Ya­şam Par­kı ara­sın­da ya­pı­lan an­laş­ma kap­sa­mın­da, fark­lı tür­de­ki hay­van­la­rın de­ği­şi­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. An­laş­ma kap­sa­mın­da kap­la­nın ya­nı sı­ra bir al­bi­no tü­rü pi­ton, 3 ağ de­sen­li pi­ton yı­lan ile ana­va­ta­nı Avus­tral­ya olan iki adet emu de­ve ku­şu İz­mir’den Tar­sus Do­ğa Par­kı’na ge­ti­ril­di. Tar­sus Do­ğa Par­kı’ndan ise 15 adet beç ta­vu­ğu, bir adet cü­ce ke­çi, 2 adet su­na ör­de­ği, 2 adet al­tu­ni sü­lün ve 2 adet ta­vus ku­şu İz­mir Do­ğal Ya­şam Par­kı’na tes­lim edil­di. “Sağ­lık­lı ve gü­zel bir şe­kil­de trans­fe­ri­ni ger­çek­leş­tir­di­k” Tar­sus Do­ğa Par­kı’nda gö­rev­li Ve­te­ri­ner Sağ­lık Tek­ni­ke­ri Ümit Gün­gör, hay­van­la­rın sık­lık­la kon­trol edil­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Kap­la­nı­mız İz­mir Do­ğal Ya­şam Par­kı’ndan, Tar­sus Do­ğa Par­kı’na trans­fer ol­du. Sağ­lık­lı ve gü­zel bir şe­kil­de trans­fe­ri­ni ger­çek­leş­tir­dik. Şu an tec­rü­be­li ba­kı­cı ar­ka­daş­la­rı­mız ve biz­le­rin kon­tro­lün­de gün­lük bes­len­me­si­ne dik­kat edi­yo­ruz. Ay­rı­ca, ha­re­ket­le­ri ‘u­yum içe­ri­sin­de mi, de­ğil mi?’, ‘ye­ri­ni ya­dır­ga­dı mı, ya­dır­ga­ma­dı mı?’ gi­bi stres fak­tör­le­ri­ni, gün içe­ri­sin­de 810 kez kon­trol edi­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Ümit Gün­gör, Tar­sus Do­ğa Par­kı’nın yi­ne ye­ni tür­le­ri ara­sın­da bu­lu­nan emu de­ve ku­şu ve pi­ton yı­lan­la­rı­nın da sağ­lık du­rum­la­rı­nın iyi ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, “On­la­rın da trans­fe­ri gü­zel bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti, yer­le­ri­ne koy­duk. On­la­rın da ay­nı şe­kil­de gün içe­ri­sin­de bes­len­me kon­trol­le­ri­ni ya­pı­yo­ru­z” de­di.