VEYİS AVCI: “ZAMLAR SONRASI  ÇİFTÇİ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR”
Yazar: abdullah - 27 Haziran 2022 Pazartesi

VEYİS AVCI: “ZAMLAR SONRASI ÇİFTÇİ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR”

ZAMLAR

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus­lu üre­ti­ci­ler, gir­di ma­li­yet­le­rin­de ya­şa­nan ar­tış ne­de­niy­le zor gün­ler ge­çi­ri­yor. Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, güb­re, to­hum ve ma­zo­ta ge­len bü­yük zam­lar son­ra­sı çift­çi­le­rin ka­ra ka­ra dü­şün­me­ye baş­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, borç­la­na­rak da ol­sa ekim yap­ma­yı gö­ze alan çift­çi­ler ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ve­yis Av­cı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Ar­tan gir­di ma­li­yet­le­ri çift­çi­mi­zi ka­ra ka­ra dü­şün­dü­rür­ken her şe­kil­de ekim yap­ma­yı ka­fa­sı­na ko­yan çift­çi­le­ri­miz, bir yan­dan da ek­ti­ği ürü­nün pa­ra edip et­me­ye­ce­ği­nin en­di­şe­si içe­ri­sin­de. Bu­nun ya­nı sı­ra güb­re ve ma­zot­ta­ki fi­yat ar­tış­lar yü­zün­den çift­çi­miz ilk­ba­har ve yaz ekim­le­ri­ni ya­pa­ma­dı, Ya­pan­lar ise ye­te­rin­ce güb­re ata­ma­dı­ğın­dan ve­rim dü­şük­lü­ğü ya­şa­na­ca­ğı aşi­kâr. Bu bah­set­ti­ği­miz güb­re, to­hum ve ma­zot sa­de­ce ta­rım­da­ki gir­di­le­rin kü­çük bir kıs­mı da­ha ekip­man ol­sun iş­çi­lik ol­sun su­la­ma ol­sun ve ben­ze­ri bir çok du­rum üre­tim ma­li­yet­le­ri­mi­zi et­ki­le­mek­te. Üre­ti­ci­le­ri­mi­ze mo­ral ve­re­cek ye­ni des­tek­ler aci­len dev­re­ye so­kul­ma­lı. Ak­si tak­dir­de ül­ke ola­rak ağır fa­tu­ra­lar öde­riz. Son­ra çok piş­man olu­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.