MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK, ORDU’DA
Yazar: abdullah - 27 Haziran 2022 Pazartesi

MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK, ORDU’DA

VEKİL BAKİ ŞİMŞEK

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si(MHP)Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, "Adım Adım 2023, İl İl Ana­do­lu" prog­ra­mı kap­sa­mın­da Or­du’da te­mas­lar­da bu­lun­du. Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, MHP Or­du İl Baş­ka­nı Na­ci Şan­lı­türk’un ev sa­hip­li­ğin­de, Ulu­bey, Ka­ba­düz, Gül­ya­lı ve Al­tı­nor­du, Çay­ba­şı, Per­şem­be, Me­su­di­ye ve Göl­köy il­çe­le­rin­de ya­pı­lan prog­ra­ma ka­tıl­dı.Or­du’da­ki te­mas­la­rı sı­ra­sın­da es­naf zi­ya­ret­le­rin­de de bu­lu­nan Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, es­naf­la­rın gö­rüş, so­run ve ta­lep­le­ri­ni de din­le­di.Gün­dem­le il­gi­li ga­ze­te­mi­ze de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Ba­ki Şim­şek “Zil­le­te ve un­sur­la­rı­na ve­ri­le­cek her oy, mem­le­ke­ti­mi­zin 2023 yı­lın­da son­ra fe­la­ke­te sü­rük­le­me­si­ne ne­den ola­bi­le­cek oy­lar­dır. 2023 se­çim­le­ri­ne bi­zim MHP ola­rak yak­la­şı­şı­mız hak ve ba­tıl ile ter­cih ola­ca­ğı nok­ta­sın­da­dı­r” de­di.