ÖMER KURNAZ: “EMEKLİMİZ,  2500 LİRA İLE GEÇİNEMİYOR”
Yazar: abdullah - 27 Haziran 2022 Pazartesi

ÖMER KURNAZ: “EMEKLİMİZ, 2500 LİRA İLE GEÇİNEMİYOR”

EMEKLİ GEÇİNEMİYOR

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU)Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği (TÜ­ED) Ge­nel Ma­li Sek­re­te­ri ve Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ömer Kur­naz, emek­li­le­re ya­pı­lan ma­aş zam­la­rı­nın ye­ter­siz ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, en dü­şük emek­li ay­lı­ğı­nın as­ga­ri üc­ret se­vi­ye­sin­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ömer Kur­naz, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, 1.5 mil­yon emek­li­nin, en dü­şük emek­li ay­lı­ğı olan 2 bin 500 li­ray­la ge­çin­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı ve bu emek­li gru­bu­nun top­lum­da en dü­şük ge­li­re sa­hip ke­sim ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek “2500 li­ra ile ge­çin­mek müm­kün de­ğil. Bu­gün gü­nü­müz ko­şul­la­rın­da­ki eko­no­mik şart­lar göz önü­ne alın­dı­ğın­da biz gö­rü­yo­ruz ki, so­kak or­ta­la­rın­da­ki maz­gal­la­rı bi­le alıp gö­tü­rüp de­mir ni­ye­ti­ne sa­tan­lar olu­yo­r” de­di.Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği ola­rak me­mur ve me­mur emek­li­le­ri­nin ek gös­ter­ge­sin­de ya­pı­lan 600 pu­an­lık ar­tış­tan mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı ifa­de eden Ömer Kur­naz, SSK ve Bağ­Kur emek­li­le­ri­nin dü­şük ka­lan ay­lık­la­rı­nın ben­zer şe­kil­de ar­tı­rıl­ma­sı­nı ve 2000 yı­lı son­ra­sı emek­li olan­la­ra in­ti­bak ve­ril­me­si­ni is­te­di.