50 KİŞİLİK DEV ORKESTRA  EŞLİĞİNDE TARSUSLULAR HARİKA BİR GECE GEÇİRDİ
Yazar: abdullah - 27 Haziran 2022 Pazartesi

50 KİŞİLİK DEV ORKESTRA EŞLİĞİNDE TARSUSLULAR HARİKA BİR GECE GEÇİRDİ

DEV ORKESTRA

(YASEMİN HOMURLU) Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’ın, kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalar her kesim tarafından takdir görüyor. Tarsus Belediyesi katkılarıyla, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından İtalyanca anlamı ‘Neşeli Topluluk’ olan Allegra Ensemble konseri, 50 kişilik dev orkestra ile Tarsuslulara unutulmaz bir gece yaşattı. Saint Paul Meydanı’nda gerçekleştirilen ve Tarsusluların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Türk Halk Müziği ezgilerinin yanı sıra klasik müzik ve caz ile harmanlayarak seslendiren, aynı zamanda dünya müziklerinden de örnekler sunan Mersin Devlet Opera ve Balesi ile Allegra Ensemble grubu, Tarsus’ta renkli görüntüler oluşturdu. Sop­ra­no Meh­li­ka Bil­gin Ka­ra­de­niz, 1. Ke­man’da Üm­mi­ye Öz­dem, 2. Ke­man’da Şen­ze­li­ta Ay­ka­nat, Vi­yo­la’da Mel­da Sak, Vi­yo­lon­sel’de Han­de Ulu­taş, Flüt/Man­do­lin/Vo­kal’de Müj­de Ak­den, Per­küs­yon’da Ir­mak Tok­göz ve Pi­ya­no’da Gül­riz Tun­ca’nın ol­du­ğu, dü­zen­le­me­le­ri­ni Os­man İş­men’nin yap­tı­ğı kon­ser tür­kü­ler, tan­go­lar, mü­zi­kal­ler, fa­do­lar, şan­son­lar ve kla­sik caz par­ça­la­rı kla­sik mü­zik çal­kı ale­ti ile çok ses­li ic­ra edil­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, yak­la­şık iki sa­at sü­ren kon­ser son­ra­sın­da sa­nat­çı­la­rı kut­la­ya­rak “Tar­sus'un gü­zel yaz ge­ce­si­ni muh­te­şem ola­ğa­nüs­tü bir ekip­le içi­mi­zi ısı­tan, muh­te­şem bir mü­zik zi­ya­fe­ti su­nan Al­leg­ra En­semb­le ve Mer­sin Dev­let Ope­ra ve Ba­le sa­nat­çı­la­rı­na ca­nı gö­nül­den te­şek­kür edi­yo­rum. Mut­lu­luk­tan şar­kı söy­le­mi­yo­ruz, şar­kı söy­le­ye­rek mut­lu olu­yo­ruz. On bin yıl­lık bir kent­te, mü­zik­le ve ta­rih­le ser­ze­ni­şi­ni har­man­la­yıp içi­mi­zi ısıt­tık­la­rı için tek­rar tek­rar şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum. Ay­rı­ca ka­dın da­ya­nış­ma­sı­nın, top­lum­da­ki ka­dı­nın gü­cü­nün pe­kiş­ti­ği özel­lik­le öz­gür­lük­çü ve da­ya­nıl­maz di­re­ni­şin mü­ca­de­le­si­nin sim­ge­si ola­rak her za­man on­la­rın ya­nın­da ol­du­ğu­mu­zu Tar­sus Be­le­di­ye­si ve Tar­sus hal­kı ola­rak tek­rar tek­rar vur­gu­lu­yo­rum. Tüm mi­sa­fir­le­ri­mi­ze ve sah­ne alan sa­nat­çı­la­rı­mı­za te­şek­kür ede­ri­m” de­di. Mo­da­cı Bar­ba­ros Şan­sal ise “Tar­sus, Ana­do­lu coğ­raf­ya­sın­da çok önem­li bir ni­te­li­ğe sa­hip bir kent. Ben de bu kon­se­ri ilk de­fa iz­le­ye­ce­ğim. Ül­ke­mi­zin çağ­daş mo­dern gü­zi­de kent­le­rin­den bir ta­ne­si­dir. Eme­ği ge­çen­le­re te­şek­kür ede­ri­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Tar­sus­lu­la­rın unu­tul­maz bir yaz ak­şa­mı ge­çir­di­ği kon­se­ri Me­zit­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ne­şet Tar­han ve eşi Sem­bol Tar­han, Ber­lin Tem­pel­hofS­chö­ne­berg Be­le­di­ye Baş­ka­nı Jorn Ott­man ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet, Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı, CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Ozan Va­ral, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri, Oda ve Der­nek Baş­kan­la­rı, ma­hal­le muh­tar­la­rı iz­le­di.