BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, BAŞKAN YILMAZ’A ZİYARET
Yazar: abdullah - 27 Haziran 2022 Pazartesi

BAŞKAN TEPEBAĞLI’DAN, BAŞKAN YILMAZ’A ZİYARET

TEPEBAĞLI-YILMAZ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şin Yıl­maz’ı zi­ya­ret et­ti. İl­çe­ler ara­sın­da­ki bir­lik be­ra­ber­li­ğin ve da­ya­nış­ma­nın öne­mi­ne de­ği­nen Baş­kan Te­pe­bağ­lı ve Baş­kan Yıl­maz, Çam­lı­yay­la ve To­ros­lar’ın ge­le­ce­ğe ha­zır­lan­ma­sı için ne ge­re­ki­yor­sa on­la­rı ya­pa­cak­la­rı­nı ifa­de et­ti­ler.Mer­sin’in tüm il­çe­le­ri ile bir bü­tün ol­du­ğu­nu be­lir­ten Te­pe­bağ­lı ve Yıl­maz “Ye­rel yö­ne­ti­ci­ler ola­rak ama­cı­mız va­tan­daş­la­rı­mı­zın, şe­hir ya­şa­mın­da­ki kon­fo­ru­nu ar­tır­mak ve şe­hir­le­ri­mi­zi bu­lun­du­ğu mev­cut ko­num­dan, her yö­nü ile da­ha iyi nok­ta­la­ra ta­şı­mak. Bu doğ­rul­tu­da ge­ce gün­düz öz­ve­ri­li bir şe­kil­de yü­rüt­tü­ğü­müz ça­lış­ma­lar, Tür­ki­ye ve dün­ya­dan il­gi gö­rü­yor. Bu da ken­ti­miz adı­na biz­le­ri çok mut­lu edi­yo­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı­lar.