Başkan Bozdoğan yeni seçilen  TİY yönetimini tebrik  etti
Yazar: abdullah - 25 Haziran 2022 Cumartesi

Başkan Bozdoğan yeni seçilen TİY yönetimini tebrik etti

BOZDOĞAN-TİY

(FI­RAT MAK­TAY) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan,  Ola­ğan Ge­nel Ku­rul  ile Tar­sus id­man­yur­du Ku­lüp Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ha­kan Yıl­dı­rım ve  yö­ne­tim  ku­ru­lu­nu teb­rik et­ti. El ele gö­nül gö­nü­le ve­re­rek Tar­sus id­man­yur­du 'nü 100. Yı­lın­da şam­pi­yon yap­mak is­te­di­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan, ye­ni se­çi­len Yıl­dı­rım Baş­kan­lı­ğın­da­ki Tar­sus id­man­yur­du yö­ne­ti­mi ku­ru­lu ile il­gi­li şu açık­la­ma­yı  yap­tı: "Bu­gün ya­pı­lan Tar­sus İd­man Yur­du'mu­zun Ola­ğan Ge­nel Ku­ru­lu­na ka­tı­lım sağ­la­dık. Ge­çen se­zon kü­me­de kal­ma mü­ca­de­le­si ve­ren ta­kı­mı­mı­zı aya­ğa kal­dı­ra­rak Play Off oy­nat­ma ba­şa­rı­sı gös­te­ren ve bu uğur­da ta­raf­lı ta­raf­sız her spor­se­ve­rin gön­lü­nü ka­za­nan Baş­ka­nı­mız Ali İlk ve yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum. Gü­zi­de ku­lü­bü­mü­zün ye­ni Baş­ka­nı Ha­kan Yıl­dı­rım ve yö­ne­tim ku­ru­lu­na ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Dün ol­du­ğu gi­bi, ya­rın da ta­kı­mı­mı­zın ya­nın­da­yız. El ele kol ko­la 100. yıl şam­pi­yon­lu­ğu­na doğ­ru yü­rü­yo­ruz.".