HAKAN CANAN CAN'IN  YENİDEN TİY YÖNETİMİNDE YER ALMASI OLUMLU KARŞILANDI
Yazar: abdullah - 25 Haziran 2022 Cumartesi

HAKAN CANAN CAN'IN YENİDEN TİY YÖNETİMİNDE YER ALMASI OLUMLU KARŞILANDI

HAKAN CANAN CAN

(FI­RAT MAK­TAY) Tar­sus'un se­vi­le­niş adam­la­rın­dan Ha­kan Oto iş­let­me­ci­si Ha­kan Ca­nan Can'ın Tar­sus id­man­yur­du'nun ye­ni se­çi­len yö­ne­tim Ku­ru­lun­da yer al­ma­sı olum­lu kar­şı­lan­dı. Da­ha ön­ce de Tar­sus id­man­yur­du Yö­ne­tim Ku­ru­lun­da Ba­sın söz­cü­sü  ola­rak  2. Baş­kan­lık gö­re­vi­ni ba­şa­rıy­la üst­le­nen Can'ın ye­rel ba­sın ile Tar­sus id­man­yur­du ku­lü­bü ara­sın­da da­ya­nış­ma­yı  sağ­la­mış­tı. Ay­nı za­man­da TA­Sİ­AD Yö­ne­tim Ku­ru­lu ile Tar­sus Be­le­di­ye­si Spor ku­lü­bün­de 2. Baş­kan ola­rak gö­rev alan spo­ra ve spor­cu­ya ver­di­ği önem ve des­tek ile ta­nı­nan  İşa­da­mı Can'ın, Ha­kan Yıl­dı­rım  Baş­kan­lı­ğın­da­ki  Tar­sus id­man­yur­du  Yö­ne­ti­min­de Ba­sın söz­cü­sü ola­rak ye­ni­den gö­rev al­ma­sı bek­le­ni­yor.