TARSUS İDMAN YURDU'NUN  YENİ BAŞKANI HAKAN YILDIRIM...
Yazar: abdullah - 25 Haziran 2022 Cumartesi

TARSUS İDMAN YURDU'NUN YENİ BAŞKANI HAKAN YILDIRIM...

TİY YÖNETİMİ BELLİ OLDU

(FI­RAT MAK­TAY) TFF 2.Lig  ekip­le­rin­den tem­sil­ci­miz  Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lü­bü'nün Tar­sus Be­le­di­ye­si Ni­kah Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­tir­di­ği Ola­ğan Se­çim­li Ge­nel Ku­rul Top­lan­tı­sı'nda oy bir­li­ği ile Tar­sus Be­le­di­ye­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­kan Yıl­dı­rım ku­lüp baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di. Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lü­bü Ola­ğan Se­çim­li Ge­nel Ku­rul Top­lan­tı­sı'nda; Ha­kan Yıl­dı­rım, Du­ran Ça­lı­şır, Ve­yis Av­cı, Su­at Ya­şar, Bek­taş As­lan, Os­man Po­lat, Sıt­kı Dev, Ay­dın Po­lat, Ha­kan Ca­nan Can, Zi­ya Ken­ğer, Hü­se­yin Kap­lan, Yu­suf Uğu­rel­li, Ha­run Ta­laş, Şa­mil Uğur­lu ve To­lu­nay Du­man Asil Yö­ne­tim Ku­ru­lu'na; Ali Din­se­ver, Mut­ta­lip Ba­bu­şoğ­lu, Ni­hat Ça­par, Mu­sa Atay, Gök­han Me­te Şa­hin, Ali Esir­ge­mez, Bi­lal Soy­dan, Ga­ni Naz­lı Gül, Sa­nem Mer­can, Ozan Naz­lı, Nu­ret­tin Şen­soy, Vey­sel Mo­tu, Ha­lil Ok­tay, Em­re Ay­çi­çek ve Hü­se­yin Ulu­soy Ye­dek Yö­ne­tim Ku­ru­lu'na; Ra­ci Ay­dın, Za­fer Yıl­dı­rım ve Ba­nu Le­vent Asil De­ne­tim Ku­ru­lu'na; Gök­han Kurt, Öz­men Gü­venç­li ve Za­fer Kay­rak Ye­dek De­ne­tim Ku­ru­lu'na tek lis­te ile se­çil­di.  Her ne ka­dar üzül­dü­ğü­müz ko­nu­lar ol­sa­da Mil­li Şa­iri­miz Meh­met Akif Er­soy'un 'Sa­hip­siz olan va­ta­nın bat­ma­sı hak­tır. Sen sa­hip olur­san bu va­tan bat­ma­ya­cak­tır' di­ze­le­ri­nin sun­du­ğu me­saj­dan yo­la çı­ka­rak Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lü­bü'nü va­tan bi­lip sa­hip çı­kıl­ma­sı­dır el­zem olan. Cum­hu­ri­yet ile ya­şıt ku­lü­bü­mü­zü ku­rul­du­ğu gün­den bu ya­na va­tan bi­lip sa­hip­le­nen ve ku­lü­be kar­şı so­rum­lu­luk­la­rı­nın far­kın­da olan her­ke­se te­şek­kür ede­rim. Lüt­fen, sa­kin­li­ği ko­ru­ya­rak 100. yı­lın­da Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lü­bü'ne des­tek ol­ma­ya de­vam ede­lim. HA­KAN YIL­DI­RIM KİM­DİR... Tar­sus'un Ça­kır­lı Kö­yü nü­fu­su­na ka­yıt­lı olan Tar­sus İd­man Yur­du Ye­ni Ku­lüp Baş­ka­nı Ha­kan Yıl­dı­rım Ada­na Böl­ge Ad­li­ye­si 5. Ce­za Da­ire­si Mü­dür­lü­ğü ve Tar­sus Be­le­di­ye­si Hu­kuk İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü yap­tı. Şu­an Tar­sus Be­le­di­ye­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı olan ve bu­gün­kü Ola­ğan Se­çim­li Ge­nel Ku­rul Top­lan­tı­sı'nda Tar­sus İd­man Yur­du Ku­lüp Baş­ka­nı se­çi­len Ha­kan Yıl­dı­rım'a ve Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lü­bü Ye­ni Yö­ne­tim Ku­ru­lu'na ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.