BAŞKAN BOZDOĞAN, SON 3 YILDA KENTE 24 PARK VE 35 KORULUK KAZANDIRDI
Yazar: abdullah - 24 Haziran 2022 Cuma

BAŞKAN BOZDOĞAN, SON 3 YILDA KENTE 24 PARK VE 35 KORULUK KAZANDIRDI

TARSUS'A PARK VE KORULUK

Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, ‘Ne­fes Alan Bir Kent’ slo­ga­nıy­la son 3 yıl içe­ri­sin­de kent­te 24 park ve 35 ko­ru­luk ka­zan­dır­dı. Tar­sus Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü’nün ça­lış­ma­la­rı ile kent­te­ki ye­şil alan mik­ta­rı son üç yıl­da 110.122 met­re­ka­re art­tı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan’ın ‘Ne­fes Alan Bir Kent’ oluş­tur­ma an­la­yı­şı ile ça­lış­ma­la­rı­na de­vam eden ekip­ler, kent­te ya­şa­yan ço­cuk, genç, ye­tiş­kin ve yaş­lı bi­rey­le­rin; sos­yal, fi­zik­sel ve ruh­sal ih­ti­yaç­la­rı­nı gö­ze­te­rek, bu et­kin­lik­le­rin ger­çek­leş­me­si­ne im­kân sağ­la­yan park ve ye­şil alan mik­ta­rı­nı ar­tır­ma ka­rar­lı­lı­ğı­nı sür­dü­rü­yor. Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü’nün ye­şil ala­nı ve park sa­yı­sı­nı ar­tır­ma­ya yö­ne­lik 2019 yı­lın­dan bu ya­na ger­çek­leş­tir­di­ği ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da Tar­sus’a 24 park ve 35 ko­ru­luk da ol­mak üze­re, 110.122 met­re­ka­re ye­şil alan ka­zan­dı­rıl­dı. Va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nu­lan ye­ni park ve ko­ru­luk­lar ile bir­lik­te Tar­sus’ta­ki top­lam park sa­yı­sı 308’e yük­se­lir­ken, Tar­sus Be­le­di­ye­si’nin so­rum­lu­luk ala­nın­da­ki ye­şil alan mik­ta­rı da top­lam 1.737.085 met­re­ka­re­ye, ki­şi ba­şı­na dü­şen ak­tif ye­şil alan mik­ta­rı ise 5.0 met­re­ka­re­ye çık­tı. Tar­sus’a ye­şil alan­la­rın hâ­ki­mi­ye­ti­ni sağ­la­ya­cak ça­lış­ma­la­rı gö­re­ve gel­dik­le­ri 2019 se­ne­sin­den bu ya­na cid­di oran­da art­tır­dık­la­rı­nı be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, “7’den 70’e her yaş­tan Tar­sus­lu hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin ve ai­le­le­ri­nin ge­zip ne­fes ala­bi­le­ce­ği, eş­le­ri ile dost­la­rı ile bu­lu­şa­bi­le­ce­ği, spor et­kin­lik­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­rir­ken ço­cuk­la­rın da oyun oy­na­yıp ke­yif­li va­kit ge­çi­re­bi­le­cek­le­ri park­la­rı­mı­zın sa­yı­sı­nı ar­tı­rır­ken, gü­zel Tar­sus’umu­zun do­ğal zen­gin­lik­le­ri­ni de ye­şil do­ku­yu ge­niş­le­te­rek faz­la­laş­tır­ma he­de­fi­miz var. Park­lar ve ye­şil alan­lar bi­li­nen bü­tün özel­lik­le­ri­nin ya­nın­da ay­nı za­man­da psi­ko­sos­yal ola­rak da bü­yük bir ih­ti­ya­cı kar­şı­lı­yor. Biz­ler de Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak bu far­kın­da­lık­la gö­re­ve gel­di­ği­miz 2019 yı­lın­dan bu­gü­ne 24 par­kı­mı­zın ya­pı­mı­nı ta­mam­la­dık. 24 Park ve 35 ko­ru­luk ile 1.737.085 met­re­ka­re ye­şil ala­nı ken­ti­mi­ze ka­zan­dır­dık. Böy­le­lik­le 3 se­ne içe­ri­sin­de ken­ti­miz­de­ki ye­şil alan mik­ta­rı­nı 110.122 met­re­ka­re ar­tır­dık. Da­ha can­lı, mo­dern ve ye­şi­li ile ne­fes alan bir Tar­sus için tüm im­kân­la­rı­mı­zı se­fer­ber et­me­ye de­vam ede­ce­ği­z” de­di. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)