BUNGALOV EVLER, ÇAMLIYAYLA TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

abdullah - 24 Haziran 2022 Cuma

BUNGALOV EVLER, ÇAMLIYAYLA TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

ÇAMLIYAYLA TURİZMİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Cu­ma­ya­ka­sı Ma­hal­le­si Zev­zek Te­pe­si­ne ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Bun­ga­lov Ev­le­rin, il­çe­nin tu­riz­mi­ne bü­yük kat­kı­lar sağ­la­ya­cak. Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, tu­riz­me da­ya­lı eko­no­mi­yi güç­len­dir­mek, il­çe­ye ge­le­cek olan yer­li ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin da­ha faz­la va­kit ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­mak için Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si ola­rak üzer­le­ri­ne dü­şen ne var­sa yap­ma­ya ha­zır ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, ta­rih­le do­ğa­nın bir­leş­ti­ği Çam­lı­yay­la’da yer­li ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin ko­nak­la­ya­bi­le­cek­le­ri Bun­ga­lov Ev­le­rin ya­pı­mı için gö­rüş­me­le­rin de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek “Çu­ku­ro­va’nın in­ci­si Çam­lı­yay­la il­çe­miz­de Bun­ga­lov Ev­ler yap­mak için gi­ri­şim­le­re baş­la­dık. İn­şal­lah bu ev­ler ta­mam­lan­dı­ğın­da bu­ra­ya ko­nak­la­mak için ge­le­cek olan yer­li ve ya­ban­cı mi­sa­fir­le­ri­miz çok gü­zel va­kit ge­çir­me im­kâ­nı bu­la­cak­lar. İna­nı­yo­rum ki, Bun­ga­lov Ev­ler fa­ali­ye­te geç­ti­ği za­man Çam­lı­yay­la’mı­zın tu­riz­mi­ne de çok bü­yük kat­kı­lar sağ­la­ya­cak­tı­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.