TARSUS’TA ASFALT ATAĞI
Yazar: abdullah - 24 Haziran 2022 Cuma

TARSUS’TA ASFALT ATAĞI

HER YERE ASFALT

Tar­sus Be­le­di­ye­si Fen İş­le­ri ve Muh­tar­lık İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı ekip­ler ta­ra­fın­dan va­tan­daş­la­rın bay­ram ön­ce­si kon­fo­ru­nu sağ­la­mak ama­cıy­la kır­sal ma­hal­le­ler baş­ta ol­mak üze­re mer­kez ma­hal­le­ler de Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si as­falt ça­lış­ma­la­rı sür­dü­rü­lü­yor.  Ekip­ler bay­ram ön­ce­si re­kor bir sü­re­ye im­za ata­rak, 60 gün­de He­le­ke, Bo­lat­lı, Ka­ya­di­bi, Sağ­lık­lı, Kur­ban­lı, Su­cu­lar, İb­ri­şim, Ka­ra­dir­lik, Bü­yük­kö­se­bal­cı, Çev­re­li, Sı­ra­köy, Çam­te­pe, Kı­zıl­çu­kur, Gö­çük, Çift­lik, Du­ate­pe, Göz­lü­ku­le, Ta­şo­ba­sı, Kam­ber­hö­yü­ğü, De­de­ler (Kir­lik) ve Ha­cı­ham­za­lı Ma­hal­le­le­rin­de as­falt ça­lış­ma­la­rı­nı kı­sa sü­re­de ta­mam­la­dı. Mer­kez ma­hal­le­ler­de ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın ya­nı sı­ra il­çe­ye bağ­lı kır­sal ma­hal­le­ler­de de şe­hir mer­ke­zi stan­dart­la­rı­nı ya­ka­la­mak ama­cıy­la se­zon ba­şın­da plan­la­nan yol ba­kım ve as­falt ça­lış­ma­la­rı da ta­mam­lan­dı.  60 gün­de top­lam 21 ma­hal­le­de ye­ni yol­lar va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nul­du. Va­tan­daş­lar­dan ge­len ta­lep­ler üze­ri­ne prog­ram­lı ola­rak ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren ekip­ler mev­sim şart­la­rı uy­gun ol­du­ğu sü­re­ce as­falt­la­ma ça­lış­ma­la­rı­na de­vam ede­cek. Tar­sus’ta ya­şam ka­li­te­si­nin her ge­çen gün art­tı­rıl­ma­sı için ça­lış­ma­la­ra bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni ifa­de Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan; “Tar­sus’a da­ha iyi hiz­met için öz­ve­ri­li bir şe­kil­de ça­lı­şan ekip­le­ri­miz, bay­ram ön­ce­si va­tan­daş­la­rı­mı­zın sev­dik­le­ri­ne ula­şı­mı­nı ko­lay­laş­tır­mak ama­cıy­la 21 ma­hal­le­de yol­lar­da ye­ni­le­me ile as­falt kap­la­ma ça­lış­ma­la­rı yap­tı­lar. Prog­ram­lı bir ça­lış­ma pla­nı­nı uy­gu­la­yan Fen İş­le­ri ve Muh­tar­lık İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri­miz ken­ti­mi­zin 21 ma­hal­le­sin­de as­falt ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dı.  Mev­sim şart­la­rı el ver­dik­çe de ça­lış­ma­la­rı­mız sü­re­cek. Her ça­lış­ma­mız Tar­sus'ta ya­şa­yan hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze her an­lam­da kon­for­lu bir ya­şam sağ­la­mak için. Bu an­lam­da tüm fa­ali­yet alan­la­rı­mız­da ken­ti­miz için en iyi­yi he­def­le­ye­rek ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz.“ şek­lin­de ko­nuş­tu. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)