İYİ PARTİLİ KOCAMAZ’DAN, BAŞKAN TALAT DİNÇER’E ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ
Yazar: abdullah - 24 Haziran 2022 Cuma

İYİ PARTİLİ KOCAMAZ’DAN, BAŞKAN TALAT DİNÇER’E ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

BURHANETTİN KOCAMAZ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) İYİ Par­ti GİK Üye­si ve Yer­le Yö­ne­tim­ler­den So­rum­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, Mer­sin Es­naf ve Sa­nat­kâr­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ME­SOB) Baş­ka­nı Ta­lat Din­çer’i zi­ya­ret et­ti. Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, İYİ Par­ti Ak­de­niz İl­çe Baş­ka­nı Ay­han Ak­şa­hin ve Ak­de­niz İl­çe yö­ne­ti­ci­le­ri ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da, Ma­yıs ayın­da ya­pı­lan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın­da ye­ni­den Mer­sin ESOB Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ta­lat Din­çer ve yö­ne­ti­mi­ne ‘ha­yır­lı ol­sun’ di­lek­le­rin­de bu­lun­du. Zi­ya­ret sı­ra­sın­da es­naf ve sa­nat­kar­la­rın so­run ve ta­lep­le­ri­ni de din­le­yen Ko­ca­maz, “Ül­ke­miz zor gün­ler ya­şar­ken es­na­fı­mı­zın dert­le­ri­ni din­le­mek ve on­la­rın so­run­la­rı­nı her plat­form­da di­le ge­tir­mek için ça­lı­şı­yo­ruz. Her za­man va­tan­da­şı­mı­zın ya­nın­da­yız. On­la­rın so­run­la­rı­nı çöz­mek için hep bir­lik­te, el ele ve­re­rek ça­lı­şı­yo­ru­z” de­di.