ÇAMLIYAYLA’DA, HER GEÇEN  GÜN LAVANTA EKİMİ ARTIYOR

abdullah - 24 Haziran 2022 Cuma

ÇAMLIYAYLA’DA, HER GEÇEN GÜN LAVANTA EKİMİ ARTIYOR

LAVANTA EKİMİ

YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la il­çe­si­ne bağ­lı Kör­men­lik Ma­hal­le­si’nde (köy) tar­la­rı mor ren­ge bo­ya­yan la­van­ta­lar ha­sat edi­lir­ken, göz alı­cı ren­gi ile gö­ren­le­ri hay­ran bı­ra­kan çi­çek­ler, yer­li tu­rist­ler ile fo­toğ­raf sa­nat­çı­la­rı­nın il­gi oda­ğı olu­yor. Tıb­bi ve koz­me­tik sek­tö­rü­nün ya­nı sı­ra yağ üre­tim sek­tö­rün­de de yay­gın kul­la­nı­lan, nek­ta­rı ve ko­ku­lu çi­çek­le­riy­le arı­cı­lı­ğa da kat­kı­sı olan la­van­ta­nın pek çok yön­den fay­da­la­rı say­mak­la bit­mi­yor. Mer­sin İl Ta­rım ve Or­man Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan kent ge­ne­lin­de da­ğı­tı­lan la­van­ta fi­de­le­ri iki yıl so­nun­da ren­ga­renk gö­rün­tü oluş­tur­du. Üre­ti­ci Ce­mil Dur­maz, Ta­rım Mü­dür­lü­ğü’nden al­dı­ğı la­van­ta fi­de­si­ni ha­sat et­me­ye baş­lar­ken, İki yıl­da 10 bin kök la­van­ta el­de et­ti. Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Mer­sin İl Ta­rım ve Or­man Mü­dü­rü Arif Aba­lı, Çam­lı­yay­la İl­çe Ta­rım ve Or­man Mü­dü­rü Ra­ma­zan Yıl­dız ve di­ğer il­gi­li ku­rum amir­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rıy­la Kör­men­lik Ma­hal­le­sin­de La­van­ta Çi­çe­ği Ha­sat Şen­li­ği dü­zen­len­di.Yak­la­şık 10 bin kök la­van­ta­yı ha­sat eden üre­ti­ci Ce­mil Dur­maz, "2000 yı­lın­da al­tı dö­nüm bir ara­zi­ye in­ter­med­ya tü­rü la­van­ta ek­tik. İlk yıl­da 500 ki­lo çi­çe­ği­miz ol­du. Bu yıl he­de­fi­miz 1500 ki­lo. 500 ki­lo çi­çek­ten yak­la­şık 9 ki­lo yağ al­dık. Bu yağ­la­rın fay­da­sı za­ten say­mak­la bit­mi­yor. Tar­la­ya 20 adet arı ko­va­nı koy­duk.  La­van­ta­nın ba­lı da mü­kem­mel bir tat ve aro­ma ve­ri­yor. La­van­ta ba­lı­nı da de­ne­mek is­ti­yo­ru­z” de­di. Do­ğal bir fo­toğ­raf stüd­yo­su ha­li­ne ge­len la­van­ta bah­çe­le­ri, Çam­lı­yay­la Kör­men­lik Ma­hal­le­si yo­lu gü­zer­gâ­hı­nı kul­la­nan sü­rü­cü­le­rin uğ­rak nok­ta­sı ha­li­ne gel­di.