CHP İLÇE ÖRGÜTÜ’NÜN YOKSULLUĞA  KARŞI EKMEK DAYANIŞMASI PROJESİ  BİNLERCE HANEYE VE KİŞİYE ULAŞTI
Yazar: abdullah - 24 Haziran 2022 Cuma

CHP İLÇE ÖRGÜTÜ’NÜN YOKSULLUĞA KARŞI EKMEK DAYANIŞMASI PROJESİ BİNLERCE HANEYE VE KİŞİYE ULAŞTI

EKMEK DAYANIŞMASI

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Ör­gü­tü’nün “Da­ya­nış­ma Ek­me­ği­” pro­je­si bin­ler­ce yurt­ta­şa ulaş­ma­ya de­vam edi­yor. Fev­zi­çak­mak Ma­hal­le­si’nden Ye­ni Ma­hal­le­ye, Yar­bay Şem­set­tin’den Ga­zi­ler’e, Re­şa­di­ye’den Bey­de­ğir­me­ni’ne, Gir­ne’den Tek­ke’ye, Kırk­lar­sır­tı’ndan Ak­şem­set­tin’e, Şe­hit­ler Te­pe­si’nden Toz­ko­pa­ran’a, Ka­vak­lı’dan Ye­ni­ce’ye ka­dar gö­nül köp­rü­le­ri­nin ku­rul­du­ğu “Da­ya­nış­ma Ek­me­ği­” pro­je­si­nin son ad­re­si Ye­şi­lev­ler Ma­hal­le­si ol­du. İl­çe Ka­dın ve Genç­lik Kol­la­rı yö­ne­ti­ci ve üye­le­ri­nin de öz­ve­ri­li şe­kil­de des­tek ver­dik­le­ri pro­je­nin bir me­şa­le ha­li­ne gel­di­ği­ni ve her ge­çen gün da­ha da ge­niş ke­sim­le­re ulaş­tı­ğı­nı be­lir­ten CHP İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, “Va­tan­da­şı­mı­zın ce­bin­de ki pa­ra­nın eri­di­ği, alım gü­cü­nün her ge­çen gün azal­dı­ğı, te­mel ih­ti­yaç mad­de­le­ri­ne ulaş­ma­nın gün geç­tik­çe da­ha zor ha­le gel­di­ği bir dö­nem­de, hal­kı­mı­za çö­züm öne­ri­le­ri ye­ri­ne, ku­tup­laş­tı­rı­cı bir dil kul­la­nı­lı­yor. Bu­nu ya­pan kim? El­bet­te ik­ti­dar men­sup­la­rı. Böy­le­si­ne bir or­tam­da, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si il­çe ör­gü­tü ola­rak kış ba­şın­dan bu ya­na ıs­rar­la sür­dür­dü­ğü­müz ve ba­ğış­çı­la­rı­mı­zın ya­nı sı­ra gö­nül­lü ka­dın­la­rı­mız­dan al­dı­ğı­mız güç ve des­tek­le “Da­ya­nış­ma Ek­me­ği­” pro­je­mi­zi bü­yü­te­rek bu­gün­le­re ge­tir­di­k” de­di. Baş­kan Va­ral “Tar­sus’un en üc­ra ma­hal­le­sin­de otu­ran yurt­ta­şı­mı­zın yal­nız ol­ma­dı­ğı­nı, ya­nın­da bi­zim ol­du­ğu­mu­zun me­sa­jı ver­dik. İlk ek­me­ği pi­şi­rip yurt­taş­la­ra ulaş­tır­dı­ğı­mız an ya­şa­dı­ğı­mız he­ye­can, Ye­şi­lev­ler Ma­hal­le­si’nin ses­siz sa­kin so­kak­la­rın­da bu­luş­tu­ğu­muz in­san­la­rı­mız­la da­ha da art­mış du­rum­da. Biz­ler Tar­sus’umu­zun ma­hal­le­sin­de ek­me­ği­mi­zi, bu ül­ke­nin bir­li­ği, dir­li­ği ve be­ra­ber­li­ği için yurt­taş­la­rı­mı­za ulaş­tı­rı­yo­ruz. Kı­sa­ca­sı un’dan ek­me­ğe her adım­da da­ya­nış­ma ru­hu­nu or­ta­ya se­ri­yo­ruz!” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­si Av. Ün­zi­le Ku­ru’nun da des­tek ver­di­ği Ye­şi­lev­ler Da­ya­nış­ma Ek­me­ği ça­lış­ma­sın­da ma­hal­le sa­kin­le­rin­den bü­yük bir sa­mi­mi­yet gör­dük­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Va­ral, “Zor­luk­la­rı bir­lik­te aşa­ca­ğız. Ay­dın­lık Tür­ki­ye için ça­lış­ma­ya, yuf­ka ve­ya tan­dır ek­me­ği­mi­zi pay­laş­ma­ya, ocak ate­şi­ni sön­dür­me­den yo­lu­mu­za emin adım­lar­la yü­rü­me­ye de­vam ede­ce­ği­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Av. Ün­zi­le Ku­ru, ek­mek açıp, pi­şi­ren ka­dın gö­nül­lü­le­re Se­ray Şa­hi­ner’in emek­çi ka­dın­la­rın öy­kü­le­ri­ni an­lat­tı­ğı An­ta­bus ad­lı ki­ta­bı­nı he­di­ye et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)