BÜYÜKŞEHİR, TARSUS’TA BUGÜNE  KADAR 50’YE YAKIN MAHALLE’DE  ‘MOBİL KUAFÖR’ HİZMETİ VERDİ
Yazar: abdullah - 24 Haziran 2022 Cuma

BÜYÜKŞEHİR, TARSUS’TA BUGÜNE KADAR 50’YE YAKIN MAHALLE’DE ‘MOBİL KUAFÖR’ HİZMETİ VERDİ

MOBİL KUAFÖR

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ol­duk­ça be­ğe­ni top­la­yan pro­je­le­ri ara­sın­da yer alan ve “Yar Saç­la­rın Lü­le Lü­le­” slo­ga­nıy­la yol alan “Mo­bil Ku­afö­r” ara­cı, bir­çok nok­ta­da va­tan­daş­la­ra hiz­met ver­me­yi sür­dü­rü­yor. 7’den 70’e her yaş gru­bun­dan ka­dın ve er­ke­ğin üc­ret­siz fay­da­lan­dı­ğı Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ‘Mo­bil Kua­för’ ara­cı, bu kez de Tar­sus’un kır­sal ma­hal­le­le­ri ara­sın­da yer alan Ka­ra­kü­tük’e uğ­ra­dı. Bu­gü­ne ka­dar Tar­sus’a bağ­lı 50’ye ya­kın ma­hal­le­de hiz­met ve­ren ‘Mo­bil Kua­för’ ara­cın­da, ka­dın ve er­kek­le­re özel ay­rı ay­rı bö­lüm­ler­de hij­yen ku­ral­la­rı­na aza­mi özen gös­te­ri­le­rek kua­för­lük ve ber­ber­lik iş­lem­le­ri hiç­bir üc­ret al­ma­dan ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Ço­cuk­la­rın da fay­da­lan­dı­ğı araç­ta hiz­met gö­ren her­ke­se, ay­rı­ca te­miz­lik kit­le­ri de ar­ma­ğan edi­li­yor. Saç ke­si­mi, saç bo­ya­sı, tı­raş, el ve ayak tır­nak ba­kı­mı ile cilt ba­kı­mı ya­pı­lan ‘Mo­bil Kua­för’ araç­la­rı; ber­ber ve­ya kua­för ol­ma­yan yer­le­şim yer­le­rin­de ver­di­ği hiz­met­le, mad­di yön­den de va­tan­daş­la­rı bü­yük bir yük­ten kur­ta­rı­yor.Ka­ra­kü­tük Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Meh­met Çe­lik, özel­lik­le yaş al­mış va­tan­daş­la­rın, kent mer­ke­zi­ne ber­ber ve­ya kua­för­lük hiz­met­le­ri için gi­dip ge­lir­ken zor­lan­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Va­hap Baş­ka­nı­ma, kö­yüm adı­na ve ken­di şah­sım adı­na hiz­met­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. Çok gü­zel bir hiz­met. Hiz­me­tin bü­yü­ğü kü­çü­ğü ol­maz. Kö­yüm bu­ra­dan Tar­sus’a 40 ki­lo­met­re. Ba­zen yaş­lı­la­rı­mız gi­de­mez. Ta­lep et­tim, kö­yüm­de yaş­lı­lar var ge­le­mez, tı­raş ol­ma­la­rı için. Sağ ol­sun­lar he­men ce­vap ver­di­ler, gel­di­ler. Ben de tı­raş ol­dum, çok da gü­zel. Hiz­met­le­rin­den do­la­yı Va­hap Baş­ka­nı­ma te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di.‘Mo­bil Kua­för’ün hiz­met­le­rin­den fay­da­la­nan ma­hal­le sa­kin­le­rin­den Nur­gül Yıl­dı­rım ise “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin bi­ze ver­miş ol­du­ğu, sun­muş ol­du­ğu bu hiz­met için çok te­şek­kür ede­riz; Va­hap Se­çer’e özel­lik­le. Kua­för ar­ka­daş­lar­dan çok mem­nun kal­dık. El­le­ri­ne sağ­lık, emek­le­ri­ne sağ­lık. Kö­yü­mü­zün böy­le bir ih­ti­ya­cı var­dı. Bu­nun için çok te­şek­kür edi­yo­ruz. İlk de­fa kö­yü­müz­de böy­le bir hiz­met gör­dük. Ga­yet mem­nun kal­dı­k” di­ye ko­nuş­tu. Ma­hal­le sa­kin­le­rin­den Adil Kö­se de bay­ram ön­ce­sin­de böy­le bir hiz­me­tin ayak­la­rı­na ka­dar gel­me­sin­den do­la­yı ol­duk­ça mut­lu ol­duk­la­rı­nı ifa­de ede­rek, “Bu bay­ram ari­fe­sin­de Baş­ka­nı­mı­zın, kö­yü­mü­ze gön­der­di­ği ber­ber hiz­me­tin­den do­la­yı O’na say­gı­la­rı­mı, sev­gi­le­ri­mi, te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum. Ber­ber de­yip geç­me­yin, te­miz­lik iman­dan ge­lir.Böy­le bir hiz­met­te bu­lun­du­ğu için çok çok te­şek­kür edi­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. (             Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)