TARSUS BELEDİYESİ, HASAT SONRASI  ELDE EDİLEN SAMAN BALYALARINI  ÜRETİYE ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITTI
Yazar: abdullah - 24 Haziran 2022 Cuma

TARSUS BELEDİYESİ, HASAT SONRASI ELDE EDİLEN SAMAN BALYALARINI ÜRETİYE ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITTI

ÜCRETSİZ SAMAN BALYASI

Tar­sus Be­le­di­ye­si kır­sal ke­sim­de bu­lu­nan kü­çük üre­ti­ci­le­re des­tek­le­me ça­lış­ma­la­rı ile bir­lik­te be­le­di­ye­ye ait atıl ara­zi­le­ri de dö­nüş­tü­re­rek ye­ni­den ta­rı­ma ka­zan­dı­rı­yor. Bu kap­sam­da Ta­rım­sal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan bu se­zon ya­pı­lan ha­sat­lar so­nun­da el­de edi­len 22 ton sa­man bal­ya­sı Ali­efen­di, Ka­ra­kü­tük, Kı­zıl­çu­kur, Ça­kır­lı, İn­cir­li­ku­yu,  Gü­lek,  Ava­dan,  Ko­ca­köy,  Ta­şo­ba­sı,  Kam­ber­hö­yü­ğü,  Bah­çe, Ka­le­bur­cu, Bal­ta­lı, Gir­ne, Kö­se­ler­li ve Man­taş Ma­hal­le­le­ri­ne üc­ret­siz ola­rak ulaş­tı­rıl­dı. Ge­çen yıl el­de et­ti­ği bal­ya sa­ma­nı­nı, kü­çük öl­çek­li hay­van­cı­ya he­di­ye eden Tar­sus Be­le­di­ye­si, bu yıl da be­le­di­ye ara­zi­le­rin­den el­de edi­len 22 ton bal­ya sa­ma­nı, geç­ti­ği­miz yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl da hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şan Tar­sus­lu üre­ti­ci­le­re üc­ret­siz ola­rak da­ğı­tıl­ma­ya baş­la­dı. Be­le­di­ye ekip­le­ri sa­man­la­rı çift­çi­le­rin ka­pı­la­rı­na ka­dar tes­lim edi­yor ve böy­le­ce çift­çi­ler her­han­gi bir nak­li­ye mas­ra­fı öde­mek zo­run­da da kal­mı­yor. Bu ça­lış­ma sa­ye­sin­de; yer­li ve ata to­hu­ma sa­hip çı­kı­lır­ken, özel­lik­le son gün­ler­de fi­ya­tı ne­re­dey­se yüz­de 100 ar­tan sa­ma­nın te­mi­ni ko­nu­sun­da da hay­van­cı­la­rın üze­rin­den önem­li bir mad­di yük alın­mış olu­yor. ÜRE­Tİ­Cİ­LE­RİN YA­NIN­DA­YIZ Üc­ret­siz sa­man da­ğı­tı­mı hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­kan Boz­do­ğan, “Biz, Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak üret­me­nin ne ka­dar kıy­met­li ol­du­ğu­nun far­kın­da­yız. El­de et­ti­ği­miz sa­man­la­rı ken­ti­miz­de üre­ti­ci­lik ya­pan ih­ti­yaç sa­hi­bi hay­van­cı ve çift­çi­le­ri­mi­ze üc­ret­siz da­ğı­tı­yo­ruz. Üre­ti­ci­le­ri­mi­zin her za­man ya­nın­da­yız" de­di. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)