KADINA ŞİDDET VE AİLE İÇİ  ŞİDDET SEMİNERİ YAPILDI
Yazar: abdullah - 24 Haziran 2022 Cuma

KADINA ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDET SEMİNERİ YAPILDI

AİLE İÇİ ŞİDDET

arsus Müftülüğü ile Tarsus Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliği tarafından ‘Kadına Şiddet ve Aile İçi Şiddet’ konulu seminer verildi. İlçe Müftülük Konferans Salonunda, Mersin Valiliği’nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Erken Yaşta Zorla Evliliklerin Önlenmesi konulu seminer programı gerçekleştirildi. Seminerin ikinci bölümünde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli alanında uzman personeller tarafından sunum yapıldı. Konuyla ilgili soru ve sorunlar değerlendirilerek çözüm üzerinde duruldu. Se­mi­ne­rin ikin­ci otu­ru­mu­na ka­tı­lan Tar­sus Müf­tü­sü Ali Can, “Tar­sus Müf­tü­lü­ğü ola­rak top­lu­mun her ke­si­mi­ne hi­tap et­mek­te ve her ku­rum­la iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de uyum­lu bir şe­kil­de ça­lış­mak­ta­yız. Top­lu­mu­muz­da ya­şa­nan ai­le ve ka­dı­na şid­det prob­lem­le­ri­ne çö­züm bul­mak ve hi­tap et­ti­ği­miz çev­re­yi bi­linç­len­dir­mek adı­na ku­rum ve ku­ru­luş­lar­dan uz­man des­te­ği ala­rak in­san­la­rı­mı­zın doğ­ru bil­gi­yi kay­na­ğın­dan öğ­re­te­cek se­mi­ner­ler dü­zen­li­yo­ru­z” de­di.Se­mi­ner­de, Tar­sus Ça­lış­ma Sos­yal Hiz­met­ler Mü­dür­lü­ğü Şid­de­ti Ön­le­me ve İz­le­me Mer­ke­zi uz­man­la­rı ta­ra­fın­dan “ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­tin ka­dın­la­rın de­ğil, top­lu­mun so­ru­nu­” ol­du­ğu­nu vur­gu­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)