BAŞKAN TEPEBAĞLI: “BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN HALKA HİZMETTİR”
Yazar: abdullah - 22 Haziran 2022 Çarşamba

BAŞKAN TEPEBAĞLI: “BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN HALKA HİZMETTİR”

HALKA HİZMET

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, her ke­sim­den in­sa­na hiz­met et­mek için bu kol­tuk­lar­da otur­duk­la­rı­nı, hal­kın mem­nu­ni­ye­ti­nin de hak­kın mem­nu­ni­ye­ti an­la­mı­na gel­di­ği­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, ga­ze­te­miz Ge­nel Ya­yın Ko­or­di­na­tö­rü Şa­hin Tur­gut ile yap­tı­ğı soh­bet sı­ra­sın­da, Çam­lı­yay­la hal­kı­na hiz­met için çok ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, önem­li ola­nın bir hoş sa­dâ bı­ra­ka­rak hem­şe­ri­le­ri­nin gön­lü­ne gir­mek ve gü­zel hiz­met­ler yap­mak ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Çam­lı­yay­la ile il­gi­li ça­lış­ma­lar ko­nu­sun­da da bil­gi­ler ve­ren Baş­kan Te­pe­bağ­lı, ön­ce­lik­le Ça­yı­re­kin­li­ği Ma­hal­le­si Göp­ter mev­ki­ine yap­tı­rı­lan Me­si­re Ala­nı’nda so­na ge­lin­di­ği­ni ve Kur­ban Bay­ra­mı son­ra­sın­da bu­ra­sı­nı hal­kın hiz­me­ti­ne aç­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Bü­tün amaç­la­rı­nın il­çe­ye önem­li pro­je­ler ve eser­ler ka­zan­dır­mak ol­du­ğu­nun be­lir­ten Baş­kan Te­pe­bağ­lı, “Bu doğ­rul­tu­da bü­tün ar­ka­daş­la­rım­la bir­lik­te ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Yap­tı­ğı­mız gü­zel hiz­met­ler­le, in­sa­nı­mı­zın gön­lü­ne gi­ri­le­bi­lir­sek, va­tan­daş­la­rı­mı­zı mem­nun ede­bi­lir­sek ve bir hoş sa­dâ bı­ra­ka­bi­lir­sek ne mut­lu biz­le­re­” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.