MHP MİLLETVEKİLİ BAKİ ŞİMŞEK,  KARAMAN’DA ESNAFLARI GEZDİ
Yazar: abdullah - 22 Haziran 2022 Çarşamba

MHP MİLLETVEKİLİ BAKİ ŞİMŞEK, KARAMAN’DA ESNAFLARI GEZDİ

BAKİ ŞİMŞEK ESNAF GEZDİ

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, MHP Ge­nel Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ‘A­dım Adım 2023 İl­çe İl­çe An­lat­ma ve Ay­dın­lat­ma’ te­ma­lı prog­ra­ma ka­tıl­mak üze­re gel­di­ği Ka­ra­man’da es­naf­la­rı gez­di. Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, MHP Mer­kez İl­çe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Yu­nus Em­re Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda par­ti­li­ler­le bir ara­ya gel­di. Cum­hur İt­ti­fa­kı ve gün­de­me da­ir açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, ko­nuş­ma­sın­da bir­lik ve be­ra­ber­li­ğe vur­gu ya­par­ken, MHP'nin ya­şa­dı­ğı si­ya­sal sü­reç, ka­mu­oyu­na yan­sı­yan ge­liş­me­ler ve 2023 yı­lın­da ya­pı­la­cak olan ge­nel se­çim­ler­den söz et­ti. Prog­ram son­ra­sın­da Ka­ra­man ve il­çe­le­rin­de es­naf zi­ya­ret­le­rin­de bu­lu­nan MHP’li Ba­ki Şim­şek Cum­hur İt­ti­fa­kı’nın, es­naf ve va­tan­daş­la­rın ya­şa­dı­ğı so­run­la­rın hep­si­nin üs­te­sin­den ge­le­cek güç­te ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di.