TALAT DİNÇER, BAŞKAN SEÇER’İ ZİYARET ETTİ
Yazar: abdullah - 22 Haziran 2022 Çarşamba

TALAT DİNÇER, BAŞKAN SEÇER’İ ZİYARET ETTİ

DİNÇER-SEÇER

Mer­sin Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ME­SOB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ta­lat Din­çer, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’e ne­za­ket zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Zi­ya­ret­te Baş­kan Din­çer’e, Bir­lik Baş­kan­ve­kil­le­ri Vey­sel Sa­rı, Uçal Ma­vi­li ve Bir­lik Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri Ni­hat Dağ­de­len, Do­ğan Gün­düz, Du­ran Şen, Ali Tav­man, Fa­ruk Dal­kı­lıç, Ha­lil Me­tik eş­lik et­ti. Zi­ya­ret­te ulaş­tır­ma sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren es­naf ve sa­nat­kâr­la­rın so­run ve bek­len­ti­le­riy­le il­gi­li kar­şı­lık­lı fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du. Ula­şım sek­tö­rü­nün so­run­la­rı ak­ta­rıl­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)