KAYMAKAM OTCU’DAN,  HUZUREVİ’NE ZİYARET
Yazar: abdullah - 22 Haziran 2022 Çarşamba

KAYMAKAM OTCU’DAN, HUZUREVİ’NE ZİYARET

HUZUREVİ ZİYARETİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, Ba­ba­lar Gü­nü do­la­yı­sıy­la Hu­zu­re­vi’ni zi­ya­ret ede­rek bü­yük­le­rin Ba­ba­lar Gü­nü’nü kut­la­dı. Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ot­cu, zi­ya­ret sı­ra­sın­da, ai­le ku­ru­mu­nun ya­şa­tıl­ma­sın­da ba­ba­la­rın bü­yük so­rum­lu­luk­la­rı ve gö­rev­le­ri ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Hu­zu­re­vin­de­ki bü­yük­le­ri­mi­zi önem­si­yo­ruz. Dev­le­ti­mi­zin hu­zu­re­vi sa­kin­le­ri­ne ver­di­ği bü­tün im­kan­lar­dan en iyi şe­kil­de fay­da­lan­ma­la­rı için ça­lı­şı­yo­ruz. Biz­ler, bu­ra­da­ki bü­yük­le­ri­miz­le en iyi şe­kil­de il­gi­le­ne­rek ha­yır du­ala­rı­nı­zı al­mak is­ti­yo­ru­z” de­di. Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu’nun, Tar­su Hu­zu­re­vi zi­ya­re­tin­de Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ay­dın Po­lat, İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü Ebu­be­kir Fil, İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­tan Ve­ki­li Ast­su­bay Baş­ça­vuş Ol­gun Yıl­dı­rım, Sos­yal Hiz­met Mer­ke­zi Mü­dü­rü Hü­se­yin Çe­lik, Müf­tü Ali Can ve Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vak­fı Mü­dü­rü Ah­met Sar­man da ha­zır bu­lun­du­lar.