YÜZLERCE ŞEHRİN MASTER PLANLARINI  HAZIRLAYAN DR. YOUNGHOON KWAAK,  BAŞKAN VAHAP SEÇER’İ ZİYARET ETTİ

abdullah - 22 Haziran 2022 Çarşamba

YÜZLERCE ŞEHRİN MASTER PLANLARINI HAZIRLAYAN DR. YOUNGHOON KWAAK, BAŞKAN VAHAP SEÇER’İ ZİYARET ETTİ

MASTER PLANI

Dün­ya­ca ün­lü mi­mar ve şe­hir plan­cı­sı, Dün­ya Va­tan­daş­la­rı Ör­gü­tü Baş­ka­nı (World Ci­ti­zen Or­ga­ni­za­ti­onW­CO), İpek Yo­lu Kü­re­sel Bir­li­ği Baş­ka­nı ve İpek Yo­lu Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Fo­ru­mu Baş­ka­nı Dr. Yo­ung­ho­on Kwa­ak, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’e ne­za­ket zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.  Dr. Kwa­ak Gü­ney Ko­re Olim­pi­yat Kö­yü Mi­ma­rı ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra, Seo­ul Met­ro­su mi­mar­lı­ğı­nı da yap­tı. Çok sa­yı­da şeh­rin mas­ter plan­la­rı­nı ha­zır­la­yan, Gü­ney Ko­re EX­PO’su­nun da mi­ma­rı olan Kwa­ak, Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan Bu­da’nın doğ­du­ğu yer olan Lum­bi­ni’de bir dün­ya ba­rış şeh­ri kur­mak­la gö­rev­len­di­ril­miş­ti. Dr. Kwa­ak Baş­kan Se­çer ile gö­rüş­me­sin­de, Bir­leş­miş Mil­let­ler nez­din­de Tür­ki­ye‘­nin İn­gi­liz­ce adı­nı ‘Tur­key’ ye­ri­ne ‘Tür­ki­ye’ ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si öne­ri­si­ni yap­mış ol­du­ğu­nu ve ka­bul edil­me­sin­den de çok mem­nun kal­dı­ğı­nı be­lirt­ti. (Bş.Be­le­di­ye­si)