TÜRK EĞİTİM SEN TARSUS ŞUBESİ’NİN OKULLAR ARASI  VOLEYBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON MİLLİ EĞİTİM ...
Yazar: abdullah - 20 Haziran 2022 Pazartesi

TÜRK EĞİTİM SEN TARSUS ŞUBESİ’NİN OKULLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON MİLLİ EĞİTİM ...

VOLEYBOL TURNUVASI

Türk Eği­tim Sen Tar­sus Şu­be­si’nin sen­di­ka­nın ku­ru­lu­şu­nun 30. yı­lı ne­de­niy­le dü­zen­le­di­ği okul­lar ara­sı vo­ley­bol  so­na er­di. 24 ta­kı­mın ka­tıl­dı­ğı ve 44 ma­çın ya­pıl­dı­ğı tur­nu­va­da fi­na­le ka­lan Tar­sus İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şan­la­rı ne­fes ke­sen fi­nal ma­çın­da, geç­miş son üç yı­lın şam­pi­yo­nu olan ve fa­vo­ri ola­rak gös­te­ri­len İb­ra­him Ko­za­cı­oğ­lu or­ta­oku­lu­nu 3-2 ye­ne­rek şam­pi­yon ol­du. 3.lük ma­çın­da ise Şe­hit Faz­lı Ka­lay­cı Or­ta­oku­lu ra­ki­bi Ata­türk Mes­lek Li­se­si­ni 30 ye­ne­rek üçün­cü ol­du. Tar­sus il­çe Eği­tim Mü­dür­lü­ğü oyun­cu­su Cu­ma­li Gü­cük'ün gös­ter­di­ği yük­sek per­for­mans ile bü­yük be­ğe­ni top­la­dı­ğı fi­nal ma­çın­da şam­pi­yon olan ta­kı­ma bi­rin­ci­lik ku­pa­sı­nı Mil­li Eği­tim Şu­be Mü­dü­rü Se­zai EROL ver­di. Türk Eği­tim­Sen Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Ya­şar Yıl­maz, her yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl­da bü­yük he­ye­ca­na sah­ne olan tur­nu­va­da ki tüm ta­kım­la­rı kut­la­dı. Baş­kan Yıl­maz, “Bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi art­tır­mak adı­na dü­zen­le­di­ği­miz vo­ley­bol tur­nu­va­sın­da şam­pi­yon olan Tar­sus İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­kı­mı­mı­zı kut­lu­yo­rum. Ka­tı­lım gös­te­ren, he­ye­ca­na des­tek olan her­ke­si   teb­rik edi­yo­ru­m” de­di.