CHP TARSUS İLÇE BAŞKANI  AV. OZAN VARAL, CUMA  PAZARINI ZİYARET ETTİ
Yazar: abdullah - 20 Haziran 2022 Pazartesi

CHP TARSUS İLÇE BAŞKANI AV. OZAN VARAL, CUMA PAZARINI ZİYARET ETTİ

VARAL, ÇARŞI PAZARDA

CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Ozan Va­ral, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İmar A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ali Uyan, İl­çe Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Bel­da Bo­roğ­lu, Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Adil Bal ve par­ti­li yö­ne­ti­ci­ler­le bir­lik­te, Ra­sim Do­kur mey­da­nın­da ku­ru­lan Cu­ma pa­za­rı­nı ge­ze­rek es­naf­lar­la ve va­tan­daş­lar­la soh­bet et­ti. Tar­sus Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Meh­met Ok­tay’ın da eş­lik et­ti­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da tüm pa­zar­cı tez­gah­la­rı­nı tek tek ge­zen CHP İl­çe Baş­ka­nı Ozan Va­ral, “Tür­ki­ye, dün­ya­da ta­rım­sal üre­tim­de ken­di ken­di­ne ye­te­bi­len en­der ül­ke­ler ara­sın­da yer alı­yor­du. Fa­kat, 20 yıl­lık AKP ik­ti­da­rı­nın be­ce­rik­siz­li­ği ne­de­niy­le ge­li­nen nok­ta­da pa­ta­te­sin ya­rım ki­lo ile sa­tıl­dı­ğı­na, el­ma­nı­nar­mu­dun ta­ney­le sa­tıl­dı­ğı­na şa­hit olu­yo­ruz. Yük­sek enf­las­yon ne­de­niy­le va­tan­da­şın ce­bin­de ki pa­ra eri­yor, bi­ri­le­ri ser­vet­le­ri­ne ser­vet ka­tar­ken, ge­niş halk ke­si­mi fa­kir­le­şi­yor. Pa­zar­cı es­na­fı­mız özel­lik­le akar­ya­kıt fi­yat­la­rın­da ki dur­du­ru­la­ma­yan yük­se­liş ne­de­niy­le, nak­li­ye ko­nu­sun­da cid­di sı­kın­tı­lar ya­şa­dık­la­rı­nı ve bu­nu da ürü­ne tam yan­sıt­tık­la­rın­da hem tep­kiy­le kar­şı­laş­tık­la­rı­nı hem de va­tan­da­şın alım gü­cü ol­ma­dı­ğın­dan sa­ta­ma­dık­la­rı­nı ses­len­dir­di­ler.” di­ye ko­nuş­tu. “Biz hal­kın için­de­yiz ve tek yü­rek bir­lik­te yü­rü­mek için va­rız! Zam, fi­yat­lar, ki­ra , enf­las­yon, ma­zot, yok­sul­luk 7’den 70’e her­ke­sin di­lin­de. Va­tan­daş mey­ve seb­ze­yi ade­ta ta­ney­le sa­ya­rak, gram­la alı­yor, pa­zar­cı es­na­fı­mız tez­gah­ta­ki ürün­le­ri­ni bi­ti­re­mi­yor,  hal­den pa­za­ra ge­le­ne ka­dar yak­tı­ğı ma­zo­tun ma­li­ye­ti­nin art­ma­dı­ğı gün yok! Bu du­ru­mun se­be­bi, tek adam re­ji­mi, sa­ray­lar­da ya­şa­yan­lar­dır: Biz dü­zel­te­ce­ğiz.” De­di ‘Çe­ki­len prob­lem­ler son bu­la­cak’ Baş­kan Va­ral, “Bel­ki de Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en de­rin eko­no­mik kri­zi­ni ya­şa­ma­ya mah­kum bı­ra­kıl­mış va­zi­yet­te­yiz. Sa­ha ça­lış­ma­la­rı­mız­da bu­nu net şe­kil­de gö­rü­yo­ruz. Pa­zar­ye­rin­de yap­tı­ğı­mız soh­bet­ler bu­nun ay­na­sı du­ru­mun­da. Halk tep­ki­li ama yi­ne de umu­du­nu yi­tir­mi­yor. Çün­kü, 2019 ye­rel se­çim­le­rin­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li Be­le­di­ye­le­rin iş­ba­şı­na gel­me­si ve ya­pı­lan hiz­met­ler umut­la­rı ye­şer­ti­yor. Ye­rel­de ya­ka­la­nan ba­şa­rı ge­nel ik­ti­dar­da da ya­şa­na­cak ve es­na­fın, pa­zar­cı­nın, emek­li­nin, öğ­ren­ci­nin, me­mu­run, iş­çi­nin; kı­sa­ca­sı her­ke­sin yü­zü gü­le­ce­k” de­di. (CHP TAR­SUS İL­ÇE)