Mersin Teknopark’ın  Genel Kurulu yapıldı
Yazar: abdullah - 20 Haziran 2022 Pazartesi

Mersin Teknopark’ın Genel Kurulu yapıldı

TEKNOPARK

Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, Mer­sin Tek­no­lo­ji Ge­liş­tir­me Böl­ge­si Ku­rum ve İş­le­ti­ci­si Ti­ca­ret A.Ş. (Tek­no­park) Ola­ğan Ge­nel Ku­rul Top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı. Mer­sin Va­li­si Ali Ham­za Peh­li­van baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya Mer­sin Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ah­met Çam­sa­rı, Tar­sus Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Or­han Ay­dın, Ak­de­niz İh­ra­cat­çı Bir­lik­le­ri Tem­sil­ci­si Vey­sel Me­miş, MTSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­kan Se­fa Ça­kır,  MTOSB Böl­ge Mü­dü­rü Ha­lil Yıl­maz ve Tek­no­park Ge­nel Mü­dü­rü İh­san Gül­te­kin ile yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ka­tıl­dı. Top­lan­tı­da baş­ta Tek­no­park bün­ye­sin­de yü­rü­tü­len pro­je­le­re iliş­kin ko­nu­lar ol­mak üze­re, çe­şit­li ko­nu­lar­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nul­du. Va­li Peh­li­van ve be­ra­be­rin­de­ki­ler top­lan­tı­nın ar­dın­dan Tek­no­park bün­ye­sin­de fa­ali­yet gös­te­ren gi­ri­şim­ci­le­rin yer­li im­kân­lar­la ge­liş­tir­di­ği ‘İn­san­sız De­niz Ara­cı Sis­tem­le­ri hak­kın­da bil­gi­ler al­dı. Da­ha son­ra yi­ne Tek­no­park bün­ye­sin­de­ki mü­hen­dis­ler­ce yer­li üre­tim­le ge­liş­ti­ri­len ve ta­rım ilaç­la­ma hiz­me­tin­de kul­la­nı­lan in­san­sız ha­va ara­cı­nı in­ce­le­di. (HA­BER MER­KE­Zİ)