TARSUS’TA İLK KEZ BİR YOL  3 ŞERİTLİ DURUMA GETİRİLİYOR

abdullah - 20 Haziran 2022 Pazartesi

TARSUS’TA İLK KEZ BİR YOL 3 ŞERİTLİ DURUMA GETİRİLİYOR

3 ŞERİTLİ OLACAK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, kent­le­rin da­ha ya­şa­nı­la­bi­lir ol­ma­sı için önem­li bir un­sur olan ula­şım alt­ya­pı­sı­nın güç­len­me­si için kap­sam­lı pro­je­le­ri bir bir ha­ya­ta ge­çir­me­ye de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, dar ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra tek yön gi­diş­ge­liş ol­ma­sı ne­de­niy­le de tra­fik sı­kı­şık­lı­ğı­na ne­den olan, Tar­sus­Çam­lı­yay­la Ka­ra­yo­lu’nun baş­lan­gıç nok­ta­sı du­ru­mun­da­ki Tu­ra­lı kav­şak ile Ga­zi Pa­şa Bul­va­rı kav­şa­ğı ara­sın­da ka­lan 2 ki­lo­met­re­lik kı­sım­da baş­lat­tı­ğı yol ge­niş­let­me ve ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı tüm hı­zıy­la sür­dü­rü­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Baş­kan Va­hap Se­çer’in viz­yo­ner pro­je­le­riy­le, kent­le­rin da­ha ya­şa­nı­la­bi­lir ol­ma­sı için önem­li bir un­sur olan ula­şım alt­ya­pı­sı­nın güç­len­me­si için, kap­sam­lı ça­lış­ma­la­rı ha­ya­ta ge­çir­me­ye de­vam edi­yor. So­run­lu yol, kon­for­lu du­ru­ma ge­ti­ri­li­yor Tar­sus’un ku­zey böl­ge­sin­de ve ko­nut­laş­ma­nın hız­la art­tı­ğı Ata­türk Ma­hal­le­si’nin sı­nı­rı du­ru­mun­da olan Tar­sus­Çam­lı­yay­la Ka­ra­yo­lu’nun baş­lan­gıç nok­ta­sı ko­nu­mun­da­ki Tu­ra­lı kav­şak ile Ga­zi Pa­şa Bul­va­rı kav­şa­ğı ara­sın­da ka­lan 2 ki­lo­met­re­lik kı­sım­da, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Yol Ya­pım Ba­kım ve Ona­rım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan yol ge­niş­let­me ve ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı tüm hı­zıy­la sü­rü­yor. Tar­sus tra­fi­ğin­de bir ilk ger­çek­leş­ti­ri­li­yor Tek yön gi­diş­ge­liş ol­ma­sı ne­de­niy­le özel­lik­le yaz ay­la­rın­da tra­fik sı­kı­şık­lı­ğı ya­şa­nan ve hat­ta ka­za­la­rın­da ya­şan­dı­ğı yol, mo­dern şe­kil­de ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­lı­yor. Tar­sus kent ula­şı­mın­da ilk kez bir yol 3 şe­rit gi­diş­ge­liş du­ru­ma ge­ti­ri­le­rek, bi­sik­let yo­lu da ek­le­ni­yor. Or­ta re­füj­de yer ala­cak yo­lun ge­niş­li­ği ise 35 met­re ola­cak.Ken­tin ye­ni ge­niş­le­me böl­ge­si olan ve Tar­sus Üni­ver­si­te­si’nin he­men ya­kı­nın­da bu­lu­nan yol ya­pım fa­ali­ye­ti kap­sa­mın­da Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, top­lam­da 15 bin met­re­küp taş du­var ör­me, 60 met­re men­fez, 50 bin met­re­küp yar­ma ve 60 bin met­re­küp dol­gu iş­le­mi­ni ye­ri­ne ge­ti­ri­yor. “Ta­ma­men ça­ğa ayak uy­dur­muş bir yol ola­ca­k” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde gö­rev­li İn­şa­at Mü­hen­di­si Mu­rat Ol­gaç, “Ö­zel­lik­le ken­tin ku­ze­ye doğ­ru bü­yü­me­siy­le bir­lik­te va­tan­daş­la­rın da yo­ğun ola­rak ter­cih et­ti­ği bu yol, yıl­lar­dır ba­kım­sız ve atıl du­rum­day­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak bu­ra­da ça­lış­ma­la­rı­mı­zı baş­lat­tık ve hız­lı bir şe­kil­de de­vam edi­yo­ruz. Bu yol Tu­ra­lı kav­şak­tan baş­la­yıp, Ga­zi­pa­şa Bul­va­rı so­nun­da Tak­baş gi­ri­şi­ne ka­dar top­lam­da 2 ki­lo­met­re­lik bir alan­da, imar ge­niş­li­ği­ni 35 met­re­ye ka­vuş­tu­ra­ca­ğız. Ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dık­tan son­ra da ta­ma­men ça­ğa ayak uy­dur­muş bir yol ola­cak.         3 şe­rit gi­diş­ge­liş, or­ta re­füj ve bi­sik­let yo­lu da ola­ca­k” di­ye ko­nuş­tu.