VEYİS AVCI: “MAZOT ZAMMI, ÇİFTÇİMİZİN BELİNİ BÜKTÜ”
Yazar: abdullah - 20 Haziran 2022 Pazartesi

VEYİS AVCI: “MAZOT ZAMMI, ÇİFTÇİMİZİN BELİNİ BÜKTÜ”

MAZOT FİYATI BEL BÜKÜYOR

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, ar­tan enf­las­yon­la be­ra­ber alım gü­cü aza­lan çift­çi­mi­zin, ma­zo­ta ya­pı­lan son zam­lar­la be­ra­ber be­li­nin iyi­ce bü­kül­dü­ğü­nü söy­le­di. Ve­yis Av­cı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, ma­zo­ta ge­len son zam­la­rın çift­çi­ler için bü­yük bir yı­kım ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Çift­çi­nin kul­lan­dı­ğı ma­zo­tun lit­re­si 30 li­ra­ya yak­laş­tı. Bu­na kar­şı­lık çift­çi­ye ve­ri­len ma­zot des­te­ği­nin ma­zot ma­li­ye­ti­ni kar­şı­la­ma ora­nın­da ise ge­ri­le­me­ler ol­du­ğu­nu göz­lem­le­dik. Ma­zo­ta ya­pı­lan son zam­lar­dan son­ra çift­çi­ler trak­tö­rü­nü ça­lış­tı­ra­maz du­ru gel­di. Trak­tör ade­ta çift­çi­nin evi­nin önün­de ak­se­su­ar ola­rak du­ru­yo­r” de­di. Ma­zot­ta ÖTV ve KDV in­di­ri­mi ya­pıl­ma­sı­nı is­te­yen Baş­kan Av­cı “Ye­ni üre­tim se­zo­nu için çift­çi­ye özel ek des­tek ya da in­di­rim­li fi­yat uy­gu­lan­ma­lı. Ay­nı şe­kil­de güb­re­de, yem­de, ilaç­ta ve to­hum­da da so­mut in­di­rim­ler ya­pıl­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Ma­li­yet­ler aşa­ğı çe­ki­le­mez­se ar­tan üre­tim ma­li­yet­le­ri raf­la­ra zam ola­rak yan­sı­ya­ca­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.