DENETİMDEN BAŞARIYLA ÇIKAN TSO, ‘KALİTESİ’Nİ TAÇLANDIRDI
Yazar: abdullah - 20 Haziran 2022 Pazartesi

DENETİMDEN BAŞARIYLA ÇIKAN TSO, ‘KALİTESİ’Nİ TAÇLANDIRDI

TSO KALİTESİ TAÇLANDI

Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) hiz­met ka­li­te­si­ni ar­tır­ma­ya yö­ne­lik ba­ğım­sız de­net­çi ku­ru­lu­şu Ro­yal­cert ta­ra­fın­dan 27001 Bil­gi Gü­ven­li­ği Yö­ne­tim Sis­te­mi kap­sa­mın­da de­net­len­di. De­ne­tim­den ba­şa­rıy­la ge­çen Tar­sus TSO, ka­li­te­si­ni bir kez da­ha taç­lan­dır­mış ol­du. TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fu­at To­go, Mec­lis Baş­kan Yar­dım­cı­sı Eren Oğuz, Ge­nel Sek­re­ter Ali Ukav ve Oda ça­lı­şan­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı ve Baş­de­net­çi Em­re Boy­raz’ın yö­ne­ti­min­de on­li­ne ola­rak ya­pı­lan de­ne­tim­de bil­gi gü­ven­li­ği­ne yö­ne­lik tüm sü­reç­ler in­ce­len­di. Tar­sus TSO Baş­kan Yar­dım­cı­sı To­go, Ki­şi­sel Ve­ri­le­rin Ko­run­ma­sı Ka­nu­nu kap­sa­mın­da da bil­gi gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı­nın önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. ISO 27001 Bil­gi Gü­ven­li­ği Yö­ne­tim Sis­te­mi bel­ge­si­ne sa­hip ol­ma­nın ve sis­te­min sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­ma­nın önem­li ol­du­ğun be­lir­ten Fu­at Tog, “Bil­gi gü­ven­li­ği ve üye mem­nu­ni­ye­ti bi­zim ön­ce­lik­le­ri­miz ara­sın­da. He­de­fi­miz hep da­ha iyi­si ol­mak. Önü­müz­de­ki dö­nem­de de bil­gi gü­ven­li­ği ve üye mem­nu­ni­ye­ti­ni en üst dü­zey­de sağ­la­ma­yı he­def­li­yo­ru­z” de­di.              (Ha­ber Mer­ke­zi)