MHP İLÇE BAŞKANI ÇELİK VE YÖNETİMİ, GENEL MERKEZ’DE
Yazar: abdullah - 20 Haziran 2022 Pazartesi

MHP İLÇE BAŞKANI ÇELİK VE YÖNETİMİ, GENEL MERKEZ’DE

MHP İLÇE BAŞKANI ÇELİK

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik ve yö­ne­ti­mi, MHP Ge­nel Mer­ke­zi’ni zi­ya­ret et­ti. İl­çe Baş­ka­nı Çe­lik,  MHP İl­çe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri Ah­met Şen, Meh­met Tep­ret­mez ve Se­ba­hat­tin Ak­kuş ile bir­lik­te Mes­le­ki ve Si­vil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı İle İliş­ki­ler­den So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ya­şar Yıl­dı­rım ile Ye­rel Yö­ne­tim­ler­den So­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­dir Dur­maz’ı zi­ya­ret ede­rek, Tar­sus gün­de­mi ile il­gi­li is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du­lar. MHP Ge­nel Mer­kez zi­ya­re­ti son­ra­sın­da Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si’ne (TBMM) ge­çen İl­çe Baş­ka­nı Çe­lik ve be­ra­be­rin­de­ki­ler Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ol­cay Kı­la­vuz ve Ba­ki Şim­şek ile bir ara­ya gel­di­ler. MHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik ve be­ra­be­rin­de­ki­ler, da­ha son­ra Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek ile bir­lik­te Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­dir Al­pas­lan’ı zi­ya­ret ede­rek, Tar­sus’un kül­tür ve tu­riz­mi­ni ko­nuş­tu­lar. An­ka­ra zi­ya­ret­le­ri ile il­gi­li ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan İl­çe Baş­ka­nı Çe­lik “Çe­şit­li zi­ya­ret­ler ve gö­rüş­me­ler yap­mak için yö­ne­tim ku­ru­lun­da­ki ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te MHP Ge­nel Mer­ke­zi­mi­zi zi­ya­ret et­ti. Bu zi­ya­ret sı­ra­sın­da Ge­nel Baş­ka­nı­mız Sa­yın Dev­let Bah­çe­li be­yin Özel Ka­le­mi Sa­yın Bi­lal Ay­dın, Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı­mız Sa­yın Ya­şar Yıl­dı­rım ve Sa­yın Sa­dir Dur­maz ile bir ara­ya ge­le­rek gün­dem­le il­gi­li is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­duk. Da­ha son­ra ise TBMM’de Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zi zi­ya­ret ede­rek İl­çe Teş­ki­la­tı ola­rak ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la il­gi­li ken­di­le­ri­ne bil­gi­ler sun­duk. Bu zi­ya­ret­le­ri­miz sı­ra­sın­da Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı­mız ve Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri­miz, Tar­sus hal­kı­na se­lam­la­rı­nı ilet­ti­ler. MHP İl­çe Teş­ki­la­tı ola­rak biz­ler­de mi­sa­fir­per­ver­lik­le­rin­den do­la­yı ken­di­le­ri­ne çok te­şek­kür edi­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.