TARSUS BELEDİYESİ, ALACAĞI 100  GEÇİCİ İŞÇİNİN KURASINI NOTER  HUZURUNDA CANLI YAYINLADI
Yazar: abdullah - 20 Haziran 2022 Pazartesi

TARSUS BELEDİYESİ, ALACAĞI 100 GEÇİCİ İŞÇİNİN KURASINI NOTER HUZURUNDA CANLI YAYINLADI

İŞÇİ ALIMI NOTER HUZURUNDA BELİRLENDİ

Tar­sus Be­le­di­ye­si, bün­ye­sin­de is­tih­dam edil­mek üze­re alı­na­cak 100 ge­çi­ci iş­çi­nin ku­ra­sı no­ter hu­zu­run­da çe­ki­le­rek sos­yal med­ya he­sap­la­rın­dan can­lı ola­rak ya­yın­lan­dı. Şef­faf­lı­ğın ön plan­da tu­tul­du­ğu ku­ra çe­ki­min­de is­mi çı­kan 380 asil aday 21 Ha­zi­ran 2022 ta­ri­hin­de ya­pı­la­cak olan mü­la­ka­ta gir­me­ye hak ka­zan­dı. Be­le­di­ye­nin sos­yal med­ya he­sap­la­rın­dan can­lı ola­rak ya­yın­la­nan ku­ra çe­ki­mi no­ter hu­zu­run­da ya­pıl­dı. Per­so­nel alım­la­rı­nı şef­faf­lık ve li­ya­kat esas­la­rı­na gö­re ya­pan Tar­sus Be­le­di­ye­si, bün­ye­sin­de 5 ay 29 gün ça­lış­tı­rı­la­cak olan 100 iş­çi­nin ku­ra­sı can­lı ya­yın­da çe­kil­di. Ku­ra­yı baş­vu­ru­su ka­bul edi­len 1163 aday ku­ra çe­kim­le­ri­ni sa­lon­dan iz­le­di. Be­den iş­çi­si, Fa­yans se­ra­mik ve ka­ro dö­şe­me­ci­si in­şa­at bo­ya­cı­sı, kep­çe ope­ra­tö­rü, kam­yon şo­fö­rü, elek­trik ark kay­nak­çı­sı, be­to­nar­me de­mir­ci­si, du­var­cı, sı­va­cı, be­ton ve be­to­nar­me ka­lıp­çı­sı, tor­na­cı ve oto fren ba­kım ona­rım­cı­sı mes­lek alan­la­rın­da baş­vu­ru­su ka­bul edi­len top­lam 1163 ki­şi ara­sın­da top­lam­da 380 aday ku­ra so­nu­cu mü­la­ka­ta gir­me­ye hak ka­zan­dı. 380 aday, 21 Ha­zi­ran 2022 Sa­lı gü­nü Tar­sus Be­le­di­ye­si’nde mü­la­ka­ta alı­na­cak. Mü­la­kat so­nu­cun­da ba­şa­rı­lı 100 aday be­le­di­ye bün­ye­sin­de işe gir­me­ye hak ka­za­na­cak. Yak­la­şık 2 sa­at sü­ren ku­ra so­nu­cun­da isim­le­ri çı­kan aday­lar, ay­rı­ca Tar­sus Be­le­di­ye­si Res­mi in­ter­net si­te­si­nin du­yu­ru­lar kıs­mın­da (www.tar­sus.bel.tr/du­yu­ru­lar/ )ya­yın­la­na­cak. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)