BAŞKAN TEPEBAĞLI, KARNE DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI
Yazar: abdullah - 20 Haziran 2022 Pazartesi

BAŞKAN TEPEBAĞLI, KARNE DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI

KARNE DAĞITIMI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Sa­rı­ka­vak Şe­hit Mu­rat Er­di Eker İl­ko­ku­lu’nda dü­zen­le­nen kar­ne da­ğı­tım tö­re­ni­ne ka­tıl­dı­lar. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, Çam­lı­yay­la Kay­ma­ka­mı Mu­ham­med Be­rat Ber­di­bek’in de ka­tıl­dı­ğı kar­ne da­ğı­tım tö­re­ni ön­ce­sin­de öğ­ren­ci­ler­le bir sü­re soh­bet eder­ken, ken­di­si­nin de bir za­man­lar bu sı­ra­lar­da otur­duk­la­rı­nı ve ba­şa­rı­lı bir öğ­ren­ci ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, mi­nik­le­re ders ça­lış­ma­nın ve ki­tap oku­ma­nın öne­mi­ne de­ğin­di. Kar­ne he­ye­ca­nı ya­şa­yan öğ­ren­ci­le­re ça­lış­ma­la­rın­dan ve ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı teb­rik eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı “Ta­ti­li­ni­zi din­le­ne­rek, ai­le­niz­le, ar­ka­daş­la­rı­nız­la de­ğer­li za­man­lar ge­çi­re­rek, ki­tap oku­ma­nın ta­dı­na va­ra­rak, kül­tü­rel, sos­yal ve spor­tif fa­ali­yet­le­re ka­tı­la­rak ge­çir­me­ni­zi di­li­yo­ru­m” de­di.