“Bölgesel Havalimanı ile Mersin ve Adana’nın merkezi Tarsus olacaktır”
Yazar: abdullah - 17 Haziran 2022 Cuma

“Bölgesel Havalimanı ile Mersin ve Adana’nın merkezi Tarsus olacaktır”

BOZDOĞAN SORULARI YANITLADI

Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, ka­tıl­dı­ğı bir can­lı ya­yın prog­ra­mın­da gün­de­me Da­ir me­rak edi­len so­ru­la­rı ce­vap­lar­ken, önem­li açık­la­ma­lar­da da bu­lun­du. Baş­kan Ha­luk Boz­do­ğan, İçel TV, Sun TV, Ka­nal 33 ve Rad­yo MER'’in or­tak ya­yın­la­dı­ğı prog­ram­da ga­ze­te­ci En­der Can Ka­yı­han ve Ali Gür­kan Şa­mi­loğ­lu’nun can­lı ya­yın ko­nu­ğu ol­du. Tar­sus’un, Mar­ma­ra’dan son­ra ge­liş­me­ye mü­sa­it yer­le­rin ba­şın­da gel­di­ği­ni be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, “Tar­sus, de­mir­yo­lu, de­niz­yo­lu, Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­le­ri ile cid­di bir lo­jis­tik mer­kez ya­pı­sı­na sa­hip. Çu­ku­ro­va Böl­ge­sel Ha­va­li­ma­nı ya­kın bir za­man­da açı­la­cak. Açı­la­cak olan ha­va­li­ma­nı is­mi­ne TAM di­yo­rum, Ya­ni Tar­sus, Ada­na, Mer­sin ve bu­ra­da­ki tek mer­kez o ola­cak. Hem Ada­na'nın hem Mer­sin'in hem de Tar­sus'un kul­la­na­ca­ğı bir ha­va­li­ma­nı. Tar­sus je­opo­li­tik ola­rak da çok şans­lı bir il­çe­” de­di. Tar­sus’un İl ol­ma­sı­na yö­ne­lik çe­şit­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Boz­do­ğan, bu ko­nuy­la il­gi­li cid­di kap­sam­lı bir pro­je üze­rin­de ça­lış­tık­la­rı­nın al­tı­nı çi­ze­rek “Ben ön­ce­lik­le şu­nu be­lirt­mek is­te­rim ki, Tar­sus do­lu do­lu bir kent. Bu­ra­nın İl ya­pıl­ma­sı ‘hak­la­rı­nı al­ma­sı’ de­mek­tir. Bu ken­tin hak­la­rı­nı mut­la­ka al­ma­sı ge­re­ki­yor. İl ol­du­ğu­muz za­man güç­lü bir Tar­sus mar­ka­sı or­ta­ya ko­nu­la­cak ve biz­de Tar­sus'un ta­ri­hi­ni çok net bir şe­kil­de or­ta­ya ko­ya­ca­ğız. Biz Tar­sus’un, il ola­cak bir ken­tin en az 3 ta­ne mey­da­nı­nın ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bü­yük bir lans­man ya­pı­la­cak, ama ger­çek­le­ri an­la­ta­rak ya­pa­ca­ğız. Bu ken­tin hak­la­rı­nı al­mak için bu mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ğiz. Tar­sus hiç­bir za­man üvey ev­lat mu­ame­le­si gör­me­me­li. Ger­çek­ten İl’le de Tar­sus. Tar­sus'un İl ol­ma­sı için her şe­yi en kı­sa za­man­da ya­pa­ca­ğı­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Şeh­ri­miz tem­sil­ci­si Tar­sus İd­man­yur­du ve bir ön­ce­ki dö­nem Ku­lüp Baş­ka­nı Ha­run Şa­hin Kır­bı­yık ta­ra­fın­dan ya­pı­lan eleş­ti­ri­le­re de ce­vap ve­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan “Bah­si ge­çen ki­şi­ler ta­kı­mın ba­şı­na gel­di­ğin­de biz­de pa­ra bit­mez de­di­ler ama şu an 37 mil­yon TL har­ca­dım di­yen de ken­di­le­ri. Ku­lü­be 37 mil­yon TL har­can­ma­dı tüm iş­lem­ler ka­yıt al­tı­na alı­nı­yor. Lig­de kal­ma mü­ca­de­le­si ve­ren ta­kı­mı­mı­zı Baş­kan Ali İlk ile bu­ra­la­ra ta­şı­dık. As­lın­da ger­çek te­şek­kür edil­me­si ge­re­ken ki­şi­ler kah­ra­man olan ço­cuk­la­rı­mız. Emek­le­ri­ni koy­du­lar, inanç­la­rı­nı çok net bir şe­kil­de or­ta­ya koy­du­lar. Bir ta­raf­ta emek, alın te­ri, bir ta­raf­ta o inanç­la­rı, sa­ha­da gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rı­lar. Biz el bir­li­ğiy­le ta­kı­mı­mız­dan vaz­geç­me­ye­ce­ğiz. Emin olun ço­cuk­lar elin­den ge­le­ni yap­tı­lar. Ben ta­kım­da­ki fut­bol­cu­la­rın inan­cı­na, tek­nik di­rek­tö­rü­mü­zün inan­cı­na tüm eki­bin inan­cı­na ke­fi­lim. Alt­ya­pı­ya biz çok önem ve­ri­yo­ruz. Öy­le bir alt­ya­pı ol­sun is­ti­yo­rum ki bu ken­tin ev­lat­la­rıy­la ol­sun is­ti­yo­ru­m” şek­lin­de ko­nuş­tu. Prog­ram su­nu­cu­la­rı ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne yö­nel­ti­len trans­fer so­ru­su­nu ya­nıt­la­yan Boz­do­ğan, “Tar­sus İd­man Yur­du da, İçel İd­man Yur­du da bu yıl ol­ma­dı ama önü­müz­de­ki yıl ke­sin şam­pi­yon ola­cak. Ta­kı­mın is­ke­le­ti­ni ta­ma­men ko­ru­duk, gü­zel trans­fer­ler ya­pı­la­cak. Bu ken­te bir şey­ler ver­me­ye ça­lı­şan in­san­lar var, Ali Bey gi­bi. Ama bu­nun ya­nın­da ta­kı­ma hiç­bir fay­da­sı ol­ma­dan, ge­rek­siz eleş­ti­ri­ler ya­pan in­san­lar da var. Be­le­di­ye­mi­zin bir ku­ru­mu de­ğil, ama biz her za­man ya­nın­da­yız. Çün­kü bu ta­kım bi­zim ta­kı­mı­mız, bu ta­kı­mın ba­şa­rı­sıy­la biz mut­lu olu­ruz. Bu yıl 1 mil­yon 570 bin li­ra var, bun­lar öde­ne­cek. Biz İd­man Yur­du’nu trans­fer ya­sa­ğı­na so­ka­ma­yız.  Şu an ki 1. lig­den oyun­cu­lar­la an­laş­mak is­ti­yo­ruz. Nok­ta atış­lar yap­ma­mız ge­re­ki­yor, bu­nun­la il­gi­li de gö­rüş­tü­ğü­müz ar­ka­daş­la­rı­mız var. Me­se­la Ku­bi­lay di­ye bir oyun­cu­muz var, Ken­di­si şu an Ko­ca­eli’nde, me­na­je­ri ile de gö­rüş­me­ler ya­pı­yo­ruz. Sü­rek­li trans­fer ko­nu­sun­da bağ­lan­tı ya­pı­lı­yo­r” de­di. Tar­sus Be­le­di­ye­si­nin ma­li du­ru­mu ve ka­sa­sı hak­kın­da bil­gi­ler ve­ren Boz­do­ğan, “Be­le­di­ye­miz şu an ta­ma­men ar­tı­da. Ama eko­no­mik du­rum­lar çok zor­laş­tı. 92 mil­yon ve 34 mil­yon li­ra­lık bir as­falt iha­le­si yap­tık. Biz bir söz ver­dik, Tar­sus'un as­fal­tı ol­ma­yan hiç­bir ye­re kal­ma­ya­cak. Bu­nun için uğ­ra­şı­yo­ruz.  Bi­li­şim sis­te­min­de ye­ni bir dü­zen­le­me­ler ya­pı­lı­yor, Ei­ma­ra ge­çe­ce­ğiz, bi­zim için çok önem­li, iş­ler da­ha ko­lay hal­le­di­le­bi­le­cek. Di­ji­tal ar­şiv ku­ru­lu­yor, ay­rı­ca ge­len mal­la­rın alım ya­pı­la­cak bir ye­ri yok­tu, de­po ku­ru­lu­yor. Ör­ne­ğin her ta­ra­fa kreş ya­pı­yo­ruz, ko­nu­tu­muz var, biz bu­ra­yı Tem­muz ayın­dan son­ra 03 yaş gru­bu be­bek kü­tüp­ha­ne­si ve kreş ha­li­ne ge­ti­ri­yo­ruz. Gö­re­ve gel­di­ği­miz­de be­le­di­ye bi­rim­le­rin­de 7 ta­ne baş­kan­lık ma­ka­mı var­dı hep­si­ni der­hal ka­pat­tık. Ay­rı­ca oda­nı­zı de­ğiş­ti­re­lim de­di­ler, mas­raf 3.5 mil­yon li­ra. Ben bu­nu ka­bul et­me­dim. Biz­ler ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı olan ço­cuk­la­rı­mı­za burs ve­ri­yo­ruz, hal­kı­mı­za git­sin o pa­ra is­ti­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. Tar­sus’a da­ir umut­la­rı­nın her da­im var ol­du­ğu­nu ve ça­lış­ma­la­rın ara­lık­sız sür­dü­ğü­nü be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, ‘’Bu yıl bi­zim ya­tı­rım yı­lı­mız ve ben hal­kı­ma söz ver­dim. 42 ta­ne önem­li ya­tı­rım ya­pı­lı­yor, pla­ja eri­şim, mey­dan­lar ve ni­ce­le­ri. Spor­sal fa­ali­yet­le­ri­miz, sos­yal des­tek fa­ali­yet­le­ri­miz tüm hı­zıy­la sü­rü­yor, bu ken­ti el­bir­li­ğiy­le en iyi yer­le­re ta­şı­ya­ca­ğız. 27 Ara­lık Tar­sus'un Kur­tu­luş Gü­nü­ne ka­dar ya­pa­ca­ğı­mız açı­lış­lar­la hal­kı­ma ver­di­ğim en önem­li söz­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğim. Ken­ti­miz­de Tür­ki­ye'nin en gü­zel be­yaz kum pla­jı var. Üre­tim, sev­gi, emek, bun­lar ol­du­ğu sü­re­ce Tar­sus'un hak et­ti­ği ye­re gel­me umu­du­nu hiç­bir za­man yi­tir­me­ye­ce­ği­m” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)