KOÇAK VE KAYA’DAN, ÜNİVERSİTE  ÖĞRENCİLERİNE ‘ALTIN’ ÖĞÜTLER
Yazar: abdullah - 17 Haziran 2022 Cuma

KOÇAK VE KAYA’DAN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ‘ALTIN’ ÖĞÜTLER

ÖĞRENCİLERE ÖĞÜT

arsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak ve Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, Tarsus Üniversitesi’nin ‘Kariyer Günleri’ etkinliğinde öğrencilerle buluştu. İş ve mesleki deneyimlerini paylaşan Koçak ve Kaya, Üniversite öğrencilerine altın öğütler niteliğinde tavsiyelerde bulundu. Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan’ın da katıldığı etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında, üniversitenin gelişim sürecini anlatarak, hedefledikleri kısa, orta ve uzun vadeli planlarını paylaştı. Tar­sus TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak ise ko­nuş­ma­sın­da, ba­şa­rı­nın sır­rı­nın sev­mek ve çok ça­lış­mak­tan geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek “Ben bu işi ya­pa­bi­li­yor mu­yum ön­ce bu­nu sor­gu­la­yın. Ön­ce işi­ni­zi se­vin, son­ra çok ça­lı­şıp gay­ret gös­te­rin. Ken­di­ni­zi sü­rek­li ge­liş­ti­rin, yap­tı­ğı­nız işe say­gı du­yun. İs­ter­se­niz, gay­ret gös­te­rir­se­niz her şey olu­yor. El bir­li­ğiy­le çok gü­zel bir Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ku­ru­yo­ruz. Bu sa­na­yi böl­ge­si­ni siz­ler için ku­ru­yo­ruz. Siz­ler bi­zim ge­le­ce­ği­miz­si­niz. Ken­di­ni­zi tüm ge­liş­me­le­re ha­zır­la­yı­n” de­di. Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya da ken­te üni­ver­si­te ve or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si ka­zan­dır­ma yo­lun­da­ki ça­ba­la­rı­nın ba­şa­rıy­la so­nuç­lan­ma­sın­dan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, öğ­ren­ci­le­re ha­yal kur­ma­la­rı, he­def koy­ma­la­rı, çok ça­lış­ma­la­rı, de­ği­şen ko­şul­la­rı iyi ta­kip et­me­le­ri, gü­ven ve em­pa­ti kur­ma­la­rı yö­nün­de öğüt­ler­de bu­lun­du. Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Kı­zıl­tan ise, öğ­ren­ci­le­re ya­ban­cı dil eği­ti­mi al­ma­la­rı, araş­tır­ma yap­ma­la­rı, bil­gi­le­ri­ni sü­rek­li gün­cel­le­me­le­ri, he­def koy­ma­la­rı ve öz­gü­ven­li ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ğiy­le il­gi­li tav­si­ye­ler­de bu­lun­du. Aka­de­mis­yen, öğ­ren­ci­ler ve iş dün­ya­sı tem­sil­ci­le­ri­ni bir ara­ya ge­ti­ren ve in­te­rak­tif or­tam­da ge­çen et­kin­lik­te öğ­ren­ci­ler de me­rak et­tik­le­ri so­ru­la­rı Baş­kan Ko­çak ve Baş­kan Ka­ya’ya yö­nelt­me im­kâ­nı bul­du­lar. Tar­sus TSO Baş­ka­nı Ko­çak ve Bor­sa Baş­ka­nı Ka­ya, öğ­ren­ci­ler­le bu­luş­ma son­ra­sı Tar­sus Üni­ver­si­te­si bün­ye­sin­de­ki la­bo­ra­tu­var­la­rı gez­di­ler. (Ha­ber Mer­ke­zi)